Rohkeasti seniori -hankkeen vuosi 2020

Rohkeasti seniori -hankkeen vuosi 2020

Teksti ja kaavio: Henri Kontkin, kuva: Mikko Mäntyniemi

Artikkeli julkaistu Patina-lehden numerossa 1/2021.

 

Kun Rohkeasti seniori -hankkeen toinen toimintavuosi käynnistyi tammikuussa 2020, ei hanketiimissä osattu mitenkään ennakoida sitä, millainen vuosi oikein oli edessä. Hankkeen tavoitteena oli vuoden aikana järjestää eläkkeelle siirtyville ja hiljattain eläköityneille yhteensä 30 kurssia ympäri Suomea, kaksi jokaisessa senioriliiton piirissä.

Ennen maaliskuun puoliväliä niitä ehdittiin järjestää kuusi, minkä jälkeen kevään loput kurssit jouduttiin perumaan koronatilanteen takia. Yleisötilaisuuksille asetetut valtakunnalliset ja alueelliset rajoitukset vaikuttivat merkittävästi hankkeen suunnitelmiin järjestää lähikursseja.

Kevään kuuden kurssin lisäksi hanke järjesti syksyllä lopulta 13 kurssia, joista kaksi toteutettiin verkossa pilotoiden etätoteutuksia molemmissa hankkeen kurssityypeissä. Niistä saaduilla kokemuksilla hanke varautuu etäkurssien toteuttamiseen myös jatkossa.

Hankkeen tilastoja

Koronaepidemian alueellisten tautitilanteiden heikentyminen varjosti koko vuoden kurssien toteutumista. Hanke onnistui kuitenkin lopulta järjestämään ainakin yhden kurssin kaikkiaan 14:ssa senioriliiton piirissä.

Vain Keski-Suomen piirissä kurssia ei kyetty järjestämään keväällä eikä syksyllä. Joulukuussa kurssia yritettiin järjestää viimeiseen asti Jyväskylässä, mutta kaupungin siirryttyä leviämisvaiheeseen kurssi peruttiin vain kolmen päivän varoajalla.

Vuoden 2020 aikana Rohkeasti eläkkeelle -kursseille osallistui kaiken kaikkiaan 271 osallistujaa ja jatkokurssin tyyppisille Rohkeasti senioriksi -kursseille 118 osanottajaa. Poikkeusolosuhteista huolimatta hanke saavutti lopulta 65 % vuotuisesta 600 kurssiosallistujan tavoitteestaan.

Osallistujakeskiarvo oli Rohkeasti eläkkeelle -kursseilla noin 25 ja Rohkeasti senioriksi -kursseilla 15 osanottajaa per kurssi. Ennen poikkeusolosuhteiden alkamista maaliskuussa järjestetyillä kursseilla osanottajia oli jopa yli 40 henkilöä kurssia kohden. Syksyn osallistujakeskiarvot jäivät pienemmäksi tilakapasiteetti- ja osallistujarajoitusten takia.

Osallistujilta saatu hyvää palautetta

Hankkeen kurssien onnistumista mitataan osallistujien ennakko- ja jälkikyselyillä, jotka tuottavat arvokasta tietoa hankkeen toiminnasta ja kehittymisestä.

Rohkeasti eläkkeelle -kurssikyselyihin vastanneista 90 % sanoo kurssin vastanneen erittäin tai melko hyvin heidän odotuksiaan. Rohkeasti senioriksi -kurssilaisista 76 % sanoo vastaavaa.

Rohkeasti eläkkeelle -kurssilaisista 49 % koki kurssilla olleen omia eläköitymisvalmiuksia parantavia vaikutuksia viikon jälkeen kurssista. Senioriksi -kurssilaisten vastaava lukema on 40 %. Lyhytkestoinen, muutaman päivän kurssi toi siis selkeää, myöhemminkin havaittavissa olevaa vaikutusta kurssilaisten suhtautumiseen omaan eläkeaikaansa.

Kyselyiden mukaan kurssit auttoivat selkeästi osallistujiaan suunnittelemaan enemmän omaa eläkeaikaansa. Eläkevuosiaan vain vähän suunnitelleiden osuus putoaa kurssin jälkeisessä kyselyssä noin 10 prosenttiyksikköä verrattuna aikaisempaan.

Rohkeasti eläkkeelle -kurssilta saatiin vastausten perusteella eniten tukea eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaan muutokseen sekä aktiiviseen yhteisössä toimimiseen. Nämä olivat myös toivotuimmat asiat kurssilta.

Rohkeasti senioriksi -kursseilta osallistujat saivat eniten tukea vapaaehtoistoiminnan eri mahdollisuuksiin ja eläkeajan talouteen. Osallistujilta kerätyn ennakkotiedon mukaan he toivoivat kursseilta neuvoja ja ohjeita juuri vapaaehtoistoimintaan sekä varautumiseen elämän eri tilanteisiin.