Anneli Taina: Torjutaan ikäihmisten yksinäisyyttä yhdessä

Anneli Taina: Torjutaan ikäihmisten yksinäisyyttä yhdessä

Ikäihmisten yksinäisyys on terveysriski. Turvattomuuden tunne ja pelko omasta tulevaisuudesta vaivaavat vanhenevia ihmisiä, joilla ei ole turvaa tuovaa lähipiiriä ympärillään. Yksinäisyys heikentää elämänlaatua entisestään, kun tarvitsee ulkopuolista apua arjesta selviytymiseen.

Eläkeläisjärjestöjen teettämän kyselytutkimuksen mukaan yksi eläkeläisten suurimmista ongelmista on yksinäisyys.  Eläkeläisjärjestöiltä odotetaan toimia yksinäisyyden vähentämiseksi.  Senioriliiton omassa jäsenkyselyssä 65 % piti yksinäisyyden vähentämistä tärkeänä edunvalvonta-asiana.  Yksin asuvia on Suomessa n. 1,3 miljoonaa ja heistä 45 % on yli 60-vuotiaita.

Yksinäisyyden torjuminen ja hyvän vanhuuden turvaaminen vaatii meiltä jokaiselta sen miettimistä, miten me vietämme vanhuutemme päiviä.  On hyvä suunnitella omaa vanhuuttaan ajoissa, kun pystyy vielä itse vaikuttamaan elämäänsä mahdollisimman hyvin ja tekemään päätöksiä. On hyvä varmistaa ajoissa turvallinen asuminen ja selvittää, miten saa tarvittaessa palveluita, jos ei enää pärjää ilman ulkopuolisten tukea. Jokaisen ikäihmisen on hyvä itse varautua vanhuuteen ja yksinäisyyden ehkäisemiseen omilla ratkaisuillaan. 

“Yksinäisyyden helpottamiseksi on onneksi paljon apua tarjolla”

On tärkeää myös varmistaa sosiaalisten suhteiden säilyminen olosuhteiden muuttuessa.  Meistä kukaan ei varmastikaan halua sitä, että olemme yksin vuoteeseen sidottuina ja ainoa kontaktimme ulkomaailmaan on kotihoidon käynti päivittäin. Tämä on tällä hetkellä monen vanhuksen todellisuutta.  Oma aktiivisuus ja kontaktien ylläpito läheisiin on hyvä keino varautua vanhuuteen.

Aina omat keinot eivät riitä. Yksinäisyyden helpottamiseksi on onneksi paljon apua tarjolla. Järjestöillä on ystävätoimintaa ja monenlaisia harrastustilaisuuksia, joiden parista voi löytää uusia tuttuja ja ystäviä.  Suomi on järjestöjen maa ja mm. sosiaali- ja terveysalan järjestöjä on yli 10000. Toimintamahdollisuudet ovat lähes rajattomat. 

Kansallinen senioriliitto tarjoaa eläkkeellä oleville harrastusmahdollisuuksia ja tapaamisia. Monen yhdistyksen motto on ”älä jää yksin”.  Yksinäisyyden torjumisella edistämme hyvinvointia ja ehkäisemme sairauksia. Toimintakyvyn parantaminen, yksinäisyyden torjunta, toistemme auttaminen ja vastuu itsestä ja muista ovat toimintamme perusasioita. Teemme yhteiskunnallisesti merkittävää työtä.

Toimintansa aloittavien hyvinvointialueiden ja kuntien yhteisellä vastuulla on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.  Mitä paremmin ikäihmiset voivat sitä enemmän voidaan keskittää apua ja palveluja sosiaali- ja terveydenhuollossa sinne, missä omin voimin ei enää selvitä.  Palvelutarpeen kasvu aiheuttaa niin suuren paineen yhteiskunnalle, että kaikki toimet terveyden edistämiseksi ja toimintakyvyn säilyttämiseksi kannattaa ja pitää tehdä.

Tarvitaan monia toimia. Järjestöjen toimintaa on tuettava ja järjestöt on hyvä ottaa mukaan yhteistyökumppaneiksi ja kokemusasiantuntijoiksi sekä alueilla että kunnissa. Täytyy antaa myös arvo ja mahdollisuus vapaaehtoistyölle asukkaiden tukena julkisten palvelujen parissa. Yhtenä esimerkkinä on olkatoiminta sairaaloissa, joissa vapaaehtoiset tukevat ja auttavat potilaita.  Myös kotipalveluissa pitää vapaaehtoiset saada mukaan torjumaan kotiin sidotun vanhuksen yksinäisyyttä.

Etäyhteydet antavat hyviä keinoja yhteydenpitoon heille, jotka pystyvät yhteyksiä käyttämään. Yhteydenpito etänä on myös kontakti ihmisten välillä. 

Kohtaamispaikat ovat yksinäisyyden torjunnassa tärkeitä.  Esimerkiksi kirjastot, kahvilat, ravintolat, kauppakeskukset ja liikuntapaikat tarjoavat tiloja kohtaamisiin.  On tärkeää torjua yksinäisyyttä kohtaamalla muita ja julkiset tilat ovat hyviä kohtaamispaikkoja.  Kaavoituksella ja asuinalueiden suunnitelulla kunnat voivat vaikuttaa ikäihmisten arkipäivän sujumiseen ja turvallisuuteen.

Anneli Taina

kirjoittaja on Kansallisen senioriliiiton puheenjohtaja