Kutsu Kansallinen senioriliitto ry:n XXVII liittokokoukseen 18.11.2020

Kutsu Kansallinen senioriliitto ry:n XXVII liittokokoukseen 18.11.2020

Kokouskutsu: Varsinainen liittokokous
Aika: 18.11.2020 klo 10.00
Paikka: Etäyhteyksin / Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 HELSINKI

Kansallinen senioriliitto ry:n hallitus on kokouksessaan 9.9.2020 päättänyt siirtää aiemmin Savonlinnaan lokakuun alkuun kutsutun liittokokouksen koronapandemian johdosta. Samassa 9.9.2020 pitämässään kokouksessa liiton hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen liittokokouksen 18.11.2020, kello 10.00 alkaen. Liiton hallitus päätti, että kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla ja että kokouksessa voidaan käyttää asiamiehiä.
 
Säännöissä tarkoitettu kokouspaikka on Kansallismuseon auditorio (osoite Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki), mutta kaikille suositellaan korona-pandemiaan liittyvistä turvallisuussyistä johtuen etäosallistumista.
 
Etäosallistuminen ja asiamiesten käyttö järjestetään nk. poikkeuslain (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi 290/2020) ja sen jatkamiseksi annetun lain 117/2020 tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti.
 
Liiton hallitus on päättänyt kokouksessaan kutsua kokouksen koolle siten, että kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla ja että kokouksessa käytetään asiamiehiä. Tavoitteena on, että kokous voidaan pitää turvallisesti ja niin, että tekniset yhteydet mahdollisimman varmasti toimivat.
 
Etäosallistujalla tulee olla henkilökohtainen tietotekninen yhteys kokoukseen niin, että kameran ja mikrofonin käyttö on mahdollista. Jokainen osallistuja vastaa itse omien tietoliikenneyhteyksiensä ja laitteidensa toimivuudesta. Jos äänioikeutettu on epävarma tietoteknisistä valmiuksistaan, suositellaan asiamiehen käyttöä tai paikan päälle saapumista. Näin toimien voidaan osaltaan varmistaa kokouksen onnistuminen teknisesti.
 
Asiamies voi edustaa liittokokouksessa yhtä tai useampaa liiton jäsenyhdistystä. Hänellä voi kuitenkin olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
 
Liittokokouksessa käsitellään sääntöjen kohdan 10 mukaiset asiat. Niihin kuuluvat liiton puheenjohtajan, kahden varapuheenjohtajan, valtuuston puheenjohtajan sekä valtuuston jäsenten ja varajäsenten valinta. Kokouksessa käsitellään myös selonteko liiton toiminnasta ja taloudenhoidosta kolmelta edelliseltä vuodelta ja määritellään tulevan toiminnan ja talouden yleiset suuntaviivat kolmeksi seuraavaksi vuodeksi sekä jäsenyhdistysten tekemät aloitteet.
 
Liittokokouksessa käsitellään lisäksi liiton sääntömuutos liiton sääntöihin pykäliin 8, 9, 12 ja 13, joihin lisätään mahdollisuus etäosallistumiseen liiton hallituksen, valtuuston ja liittokokouksen kokoukseen ja sähköiseen kokouskutsuun.
 
Liiton varsinaisilla jäsenillä, valtuustolla ja hallituksella on oikeus tehdä aloitteita liittokokoukselle.
Aloitteet on jätettävä liiton hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen liittokokousta, eli 18.9.2020 mennessä. Aloitteet voi toimittaa postitse tai sähköpostitse liiton toimistoon. Aiemmin lähetettyjä aloitteita ei tarvitse lähettää uudelleen. Liiton hallitus lähettää tehdyt aloitteet viimeistään yksi (1) kuukausi ennen (18.10.2020) kokousta lausunnollaan varustettuna liiton varsinaisille jäsenille.
 
Liittokokoukseen on kullakin paikallisyhdistyksellä ja valtakunnallisella yhdistyksellä oikeus yhteen (1) edustajaan kutakin alkavaa 200 jäsentä kohti ja kullakin piirijärjestöllä yhteen (1) edustajaan kutakin alkavaa 2 000 jäsentä kohti. Kokousedustus määräytyy liittokokousvuotta edeltävän vuoden
viimeisenä päivänä (31.12.2019) olleen henkilöjäsenmäärän mukaan.
 
Edustusoikeus liittokokouksessa on vain edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneiden varsinaisten jäsenten edustajilla, jotka jäsenyhdistys on ilmoittanut kokousedustajiksi liiton hallituksen määräämään aikaan mennessä ja sen määräämällä tavalla.
 
Kokoukseen on ilmoittauduttava sähköisesti Kansallisen senioriliiton ilmoittautumisjärjestelmään osoitteessa www.senioriliitto.fi. 10.11.2020 mennessä. Tämän jälkeen ilmoittautuneita ei oteta vastaan.
 
Tarkat ohjeet etäosallistumiseen ja asiamiesten käyttöön lähetetään yhdistyksille piakkoin. Kokousmateriaali ja aloitevastaukset postitetaan kuukausi ennen kokousta virallisille kokousedustajille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen (joko sähköposti tai katuosoite). Tämä kokouskutsu on lähetetty jäsenyhdistyksille sähköisesti 9.9.2020, kirjallisesti 10.9.2020 ja se julkaistaan myös 16.9.2020 ilmestyneessä Patinassa.
 
Liittokokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, tukijäsenillä, valtuuston ja hallituksen jäsenillä. Koronaturvallisuuden vuoksi liittokokoukseen ei myönnetä läsnäolo- ja puheoikeutta yhdistysten muille jäsenille kuin äänivaltaisille edustajille.
 

 
                                                          Kansallinen senioriliitto ry
                                                                          Hallitus
 
 
                          Anneli Taina                                                            Matti Niiranen
                          puheenjohtaja                                                           toiminnanjohtaja