Huomio ikäihmisten omiin toiveisiin ja voimavaroihin

Huomio ikäihmisten omiin toiveisiin ja voimavaroihin

30.5.2020 Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän raportti ”Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa” sisältää kovin pieniä askeleita tilanteen parantamiseksi.

Ikäihmisten palvelutarpeet, taloudellinen tilanne, asumisolosuhteet ja kyky käyttää digitaalisia palveluja ovat hyvin moninaiset. Työryhmän raportti vaikuttaa hyvin järjestelmälähtöiseltä eikä ota ikäihmisten omia voimavaroja tai toiveita huomioon. 

Tärkeää olisi edistää palvelujen kirjoa ja ikäihmisten mahdollisuutta tehdä valintoja oman elämäntilanteen ja palvelutarpeen mukaan.

Raportti esittää ehdotuksia ikäihmisten asumisen muotoihin ja kotihoitoon.  Työryhmä kiinnittää huomiota siihen, että ikäihmisten on hyvä ennakoida omia asumistarpeita ennen kuin toimintakyky heikkenee. 

Valtion pitäisi kannustaa kuntia ja rakentajia tarjoamaan hyviä ratkaisuja ikäihmisten asumisen vaihtoehtoihin niin, että ihmisillä olisi valinnanvaraa.  Erilaiset yhteisöasumisen muodot ovat tulevaisuudessa hyvä vaihtoehto mm. yksin asuville vanhuksille. 

Työryhmä ehdottaa, että tehostettua palveluasumista ja muita iäkkäiden asumis- ja palvelumuotoja toteutettaisiin samassa toimintayksikössä. Työryhmä toteaa aivan oikein, että tällainen asumismuoto olisi ihanteellinen.  Tällaisia ratkaisuja on jo eri kaupungeissa toteutettu. Ne mahdollistavat ihmiselle turvallisen ja tutun asumisen kunnon heiketessä. 

Parhaimmillaan seniori voi viettää koko loppuelämänsä samassa asunnossa oman kuntonsa mukaisten palveluiden piirissä. On tärkeää on, että lainsäädäntö tukee monipuolisia ratkaisuja eikä aseta järkeville toimintamalleille rajoituksia.

Senioriliitto kannattaa kotihoidon palveluiden laadun ja saatavuuden parantamista. Hoitajia tarvitaan ehdottomasti lisää senioreiden kotihoitoon, sillä suurin osa haluaa jatkaa elämäänsä mahdollisimman pitkään omassa kodissaan.

Henkilöstömitoitusta koskeva uudistus luo edellytykset parantaa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien iäkkäiden henkilöiden palvelujen laatua merkittävästi. Samalla paineet kotiin annettavien palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseen kasvavat.

Työryhmä toteaa, että vaarana on, että henkilöstömitoituksen sääntely aiheuttaa kotihoidon henkilöstön siirtymistä ympärivuorokautisiin palveluihin.  Tästäkin syystä kotona hyvin paljon tukea ja hoitoa tarvitsevien huonokuntoisten vanhusten tilanne vaatii nyt erityisesti tukitoimia.  Yksi tärkeä keino on vahvistaa kotitalousvähennystä, tiedottaa tehokkaasti alvittomien palvelujen tarjonnasta kunnissa ja antaa riittävää neuvontaa ikäihmisille eri vaihtoehdoista. 

Työryhmä ehdottaa valvontaan muutoksia.  Tärkeintä on se, että palveluja tarvitsevat ja heidän omaisensa tietävät, kenelle tai mihin epäkohdista voi huomauttaa tai valittaa.

Kunnat ovat tällä hetkellä vastuussa palvelujen laadusta ja riittävyydestä.  Valtion valvonta on viimekädessä asiakkaiden tukena, jos korjauksia ei tehdä.  Palvelujen laadun, riittävyyden ja turvallisuuden valvontaa on tehostettava tavalla tai toisella ja epäkohtiin on reagoitava välittömästi.

Anneli Taina
puheenjohtaja
Kansallinen senioriliitto ry