Muutosten tuulia

Muutosten tuulia

Kansallisen senioriliiton hallitus pohti maaliskuun puolivälissä kokouksessaan niitä muutossuuntia, joita on hyvä ottaa huomioon, kun kehitämme toimintaamme.

Yli 65-vuotiaita on tällä hetkellä yli 1,1 miljoonaa.  Määrä kasvaa niin, että osuutemme väestöstä on vuonna 2030 jo lähes 26 %.  Väestörakenteen muutos on ehkä merkittävin asia, joka niin yhteiskunnan päätöksenteossa kuin omassa toiminnassamme pitää ottaa huomioon.

Nopea muutos vaikuttaa mm. palvelutarpeeseen, ikääntyville tarkoitettujen hyödykkeiden kysyntään, asumiseen ja vapaa-ajan toimintojen kasvuun.  Liittomme jäsenineen toimii ikäihmisten etujen ajajana ja vastaa vapaa-ajantoiminnan kysyntään.  Voimme siis olettaa, että kiinnostus toimintaamme kohtaan kasvaa lähivuosina.

Kaupungistuminen on toinen suuri muutossuunta ja toisaalta harvaan asuttujen alueiden väestömäärän väheneminen ja vanheneminen.  Muutos haastaa meidät pohtimaan sitä, miten voimme vaikuttaa kasvavien kaupunkien päättäjiin niin, että ikäihmisten tarpeet huomioidaan. 

Palvelujen tarve kasvaa nopeasti ja monilla paikkakunnilla on jo nyt tilanne se, että palvelut eivät vastaa riittävän nopeasti kysyntään.  Erityisen suuri ongelma vanhusten kannalta on se, ettei saa riittävästi hoivapalveluja tai turvallista asuinpaikkaa, kun omat voimat eivät enää riitä. 

Harvaan asuttujen alueiden vanhusten palveluja turvatessa nousevat esiin varmasti yksinäisyys ja turvattomuus.  Yli 85-vuotiaista pääosa asuu yksin. 

Toivottavasti yhdistyksemme huomioivat yksin syrjäseudulla asuvat vanhukset ja voivat tuoda myös heidän tarpeitaan päättäjien tietoon.  EETU-yhteistyö on hyödyksi harvaan asutuilla alueilla, kun selvitetään oman kunnan asukkaiden tilannetta.

Senioriliitto jäsenineen voi toimia eri puolilla maata asiantuntijaorganisaationa, joka tuntee ikäihmisten ja vanhusten olosuhteet ja vaikuttaa päättäjiin tarvittavien uudistusten aikaansaamiseksi. 

Vanhusneuvostot ovat yksi vaikuttamisen väylä, jossa jäsenemme toimivat.  Uusiin maakuntiin asetetaan myös vanhusneuvostot.  Tällä hetkellä jo eri maakunnissa tehdään suunnittelutyötä ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi.  Olkaa aktiivisia eri puolilla maata ja selvittäkää, millaisia suunnitelmia piirinne alueella tehdään.

Patinan mukana jaetaan kysely jäsenille. Toivon aktiivista osallistumista kyselyyn. Saamme vastauksista tietoa toimintamme kehittämiseksi jäsenten odotusten mukaisesti.

Anneli Taina
puheenjohtaja

Julkaistu Patinassa 2/2018