EETU ry budjetista: huoli heikosta taloustilanteesta ja sen vaikutuksista eläkeläisten asemaan

EETU ry budjetista: huoli heikosta taloustilanteesta ja sen vaikutuksista eläkeläisten asemaan

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n mielestä hallituksen tavoite rakentaa kestävää taloutta ja hyvinvointia on oikea. EETU kantaa huolta taloustilanteesta ja erityisesti pitkään jatkuneesta valtion velkaantumisesta, joka pienentää hyvinvointivaltion taloudellista liikkumavaraa.

Kannanotossaan EETU kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

Pidämme ehdottoman tärkeänä, että julkisen talouden kestävyys ja velkaantumisen kääntäminen tehdään siten, ettei lopputuloksena suomalaisten hyvinvointi pitkällä aikavälillä tosiasiallisesti heikkene tai jakaudu epätasaisesti. Muistutamme, että ikääntyneillä, työuran aikana kerrytetyllä eläkkeellä elävillä suomalaisilla on työikäisiin kansalaisiin verrattuna heikommat mahdollisuudet reagoida valtion talousarviosta johtuviin leikkauksiin.

Vuoden 2024 talousarvioesitykseen sisältyvien useiden sosiaaliturvaetuuksien leikkaaminen tai niiden tason alentaminen ovat omiaan edelleen lisäämään varallisuuseroja, sosiaalista eriarvoisuutta sekä vastakkainasettelua Suomessa. EETU ry katsoo, että vaikka eläkeläisten toimeentuloon on sinällään haluttu kiinnittää huomiota pidättäytymällä eläkkeiden indeksien leikkauksilta, sosiaalisen eriarvoisuuden lisääminen on riski sekä yksilöiden hyvinvoinnin että yhteiskunnan vakauden kannalta.

Sosiaali- ja terveysminiteriön hallintoala

EETU ry muistuttaa, että hyvinvointialueille suunnattu rahoitus on riittämätöntä. Tämä väistämättä johtaa eläkeläisille tärkeiden sosiaali- ja terveyspalveluiden keskittämiseen ja karsimiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarve ei puolestaan vähene vaan kasvaa. Erityisesti perusterveydenhuollon palveluista riippuvaisia ovat työelämän ulkopuolella olevat ihmiset. Heistä ikääntyneet ovat keskeinen ryhmä.

EETU kannustaa hallitusta ja eduskuntaa julkisen terveydenhuollon vahvistamiseen ja sitä tukevan palvelusetelijärjestelmän kehittämiseen muun muassa koronapandemiasta aiheutuneiden kasvaneiden hoitojonojen ja akuutin hoitohenkilöstön vajeen johdosta.

EETU pitää tärkeänä sitä, että hallitusohjelmassa on kiinnitetty huomiota omaishoitajien asemaan. Tuemme hallituksen tavoitteita parantaa omaishoitajien asemaa yhtenäistämällä omaishoitajien kriteeristöä, omaishoitajien verotusta kohtuullistamalla ja varmistamalla riittävä lepo jokaiselle omaishoitajalle hyödyntämällä esimerkiksi palveluseteliä.

Terveystarkastuksia pyritään toteuttamaan yhä enemmän sähköisten välineiden avulla. Tällä haetaan 30 miljoonan euron säästöjä vuodesta 2027 alkaen. EETU esittää huolensa siitä, miten varmistetaan digilaitteita käyttämättömien pääsy palveluihin.

Olemme tyytyväisiä siitä, että kansaneläkeindeksiin tai kuluttajahintaindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotusten jäädyttäminen ei koske toimeentulotukea, eläkkeitä, vammaisetuuksia, rintamalisiä ja lääkkeiden kattokorvauksia. Sen sijaan ne koskevat eläkeläisten asumistukea. Tämä tosiasiallisesti vaikeuttaa pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa.

EETU esittää huolensa siitä, että hallitusohjelmassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen kaavaillut leikkaukset vaarantavat järjestöjen tarjoaman erittäin arvokkaan tuen ja avun kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Haluamme korostaa, että ikäihmisten liikuttajina sekä henkisen- ja fyysisen hyvinvoinnin tuottajina ovat maamme eläkeläisjärjestöt vertaansa vailla. Niiden toiminnan tukea tulee lisätä eikä leikata. 

Valtionvarainministeriön hallinnonala

EETU vastustaa hallitusohjelmaan sisältyvää työtulovähennyksen poistamista alle 65-vuotiailta. Kannatamme yli 65-vuotiaiden työtulovähennyksen kaksinkertaistamista. Tavoitteena on nostaa työllisyysastetta ja kannustaa ihmisiä jatkamaan pidempään työelämässä.

Eläkkeellä työssäkäyntiin tarvitaan tämän lisäksi myös muita verotuksellisia kannustimia kuten palkkatulon ja eläketulon verotuksen eriyttäminen toisistaan. Verotuksen tulee olla sama palkkatulolle ja eläketulolle. Huomautamme, että solidaarisuusveron raja on nousemassa, mutta eläkeläisten raippaveroon ei olla tekemässä muutoksia. Myös eläkeläisten raippaveron alaraja pitää nostaa samassa suhteessa kuin palkkatulon solidaarisuusvero. Verotuksen tulee olla yhdenvertaista eri tulonsaajien ja eläkkeensaajien kesken.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Muistutamme, että Suomen yli 1,6 miljoonan eläkeläisen joukossa on satoja tuhansia eläkeläisiä, jotka liikkumisessaan joutuvat turvautumaan julkiseen henkilöliikenteeseen.

Kiinnitämme eduskunnan huomiota siihen, että vuoden 2024 talousarvioesityksessä julkiseen henkilöliikenteen palveluiden ostoon ja kehittämiseen varattava määräraha on jälleen edellistä vuotta pienempi. Tämä trendi on ristiriidassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. EETU muistuttaa, että toimiva joukkoliikenne on suurelle ikääntyneiden kansalaisten joukolle käytännössä ainut mahdollisuus toteuttaa perustuslailla heille taattua liikkumisen vapauttaan.

EETU jakaa hallituksen kanssa huolen digisyrjäytymisestä, joka koskettaa ikääntyneitä keskimääräistä enemmän. Pidämme hallitusohjelman kirjausta kasvokkain ja puhelimitse tapahtuvan asioinnin turvaamisesta tarpeellisena, samoin digituen tarjoamista sitä tarvitseville.

Ympäristöministeriön hallinnonala

Muistutamme myös, että talousarvioesitykseen on kirjattu aikomus valmistella oikeudenmukaista vihreää siirtymää vuorovaikutuksessa kansalaisyhteiskunnan ja sekä sidosryhmien kanssa. EETU:n jäsenjärjestöt, kuusi valtakunnallista eläkeläisjärjestöä edustavat jäsentensä kautta 300 000 suomalaista eläkeläistä, joiden asumisen arkeen valtion talousarvioesityksellä on suora vaikutus. Olemme valmiit antamaan edustamamme väestöryhmän kokemusperäisen tiedon oikeudenmukaisen vihreän siirtymän varmistamiseen.

 

Eläkeläisliittojen Etujärjestö EETU- PIO ry

Raimo Ikonen

puheenjohtaja

Eläkeliitto ry

 

Simo Paassilta

puheenjohtaja

Eläkkeensaajien Keskusliitto ry

 

Leea Hiltunen

puheenjohtaja

KRELLI Kristilliset eläkeläiset ry

 

Kari Kantalainen

puheenjohtaja

Kansallinen Senioriliitto ry

 

Matti Huutola

puheenjohtaja

Eläkeläiset ry

 

Ulla-Maj Wideroos

puheenjohtaja

Svenska Pensionärsförbundet rf

 

Lue kokonaisuudessaan EETUn kannanotto talousarvioesityksestä täältä.