EETU ry:n lausunto pienten eläkkeiden korottamisesta

EETU ry:n lausunto pienten eläkkeiden korottamisesta

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry totesi lausunnossaan Sosiaali- ja terveysministeriölle pienten eläkkeiden korottamisesta seuraavaa:

Sosiaali- ja terveysministeriö                                                                              Lausunto

 

Viitteet: STM047.00/2019                                                                                          20.8.2019

                   STM/2073/2019

 

Asia:        Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamisesta

Eläkeliittojen etujärjestö EETU ry – Pensiönärsförbundens intresseorganisation rf pitää tärkeänä hallituksen tavoitetta vähentää eläkeläisköyhyyttä. Nyt luonnoksessa laiksi esitetty korotus takuueläkkeeseen (50 €) ja kansaneläkkeeseen (31 €) helpottaa kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten taloudellista asemaa. Esitys on hyvin myönteinen, mutta ei riittävä. Korotus on jatkoa edellisen hallituksen työlle, joka korotti kolmeen kertaan takuueläkettä, yhteensä 50:lla eurolla. Vaikka kansainvälisessä eläkejärjestelmien vertailussa Suomi sijoittuu kolmanneksi, yhdeksi eläkejärjestelmän heikkoudeksi on todettu vähimmäiseläketurvan taso (Mercer 2018).

Takuueläkkeeseen ja kansaneläkkeeseen tehtävä korotus on oikein kohdennettu, kustannustehokas ja helpoin keino eläkeläisköyhyyden vähentämiseen. Eläkeläisköyhyyteen vaikuttavat tulojen lisäksi menot: asuminen, palvelumaksut, ruoan, lääkkeiden, liikkumisen ja energian hinta vievät suuren osan eläkeläisten tuloista. Eläkkeiden tason korottamisen rinnalle tarvitaan näin ollen kohdennettuja ratkaisuja.

Toimeentulotuki ei tarjoa pysyvää ratkaisua köyhimpien eläkeläisten selviytymiseen. Toimeentulotuki on lähtökohtaisesti tarkoitettu tilapäiseen taloudelliseen selviytymiseen, eikä toimeentulotuen siirrolla Kelaan tavoiteltu yhdenvertaisuus ole toteutunut iäkkäiden keskuudessa. Toimeentulotukiuudistus on koetellut hankalimmin heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, kuten etäällä palveluista asuvia vanhuksia. Vanhusten taloudellisiin ongelmiin on tartuttava aiemmin ja kehitettävä moniammatillisia toimia heidän tukemisekseen. Tätä varten Suomeen tarvitaan eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry katsoo, että työuran ja lisätyön tekemisen tulee vahvistaa eläkeläisen toimeentuloa. Kansan- ja takuueläkkeen korotukset eivät saa johtaa tasaeläkkeeseen pienimpien työeläkkeiden kanssa, vaan työeläkejärjestelmän on oltava työn tekemiseen kannustava, minkä johdosta nyt on kiinnitettävä huomiota myös pienimpien työeläkkeiden tasoon. Kaksi kolmasosaa vanhuuseläkkeen saajista saa pelkästään työeläkettä. Kaikilla pienituloisilla eläkeläisillä ei ole ollut mahdollisuutta parantaa eläketurvansa tasoa. 

Nyt ja tulevaisuudessa on tärkeää, että työeläkejärjestelmä lisää motivaatiota tehdä työtä ja jatkaa työssä alimman eläkeiän jälkeen. Vuonna 2018 suomalaiset jäivät eläkkeelle keskimäärin 61,3 vuoden ikäisinä. Vuonna 1965 syntyneiden tavoite-eläkeikä on 67-ikävuotta. Mitä useampi suomalainen on pidempään työelämässä, sitä paremmin eläkkeiden maksu on turvattu. Siksi työuran pituuden pitää korreloitua eläkkeeseen.

Eläkkeiden korottamiseksi ehdotamme tutkittavaksi kansaneläkkeen vähennyskertoimen muutosta. Mikäli muiden eläketulojen kansaneläkettä vähentävää vaikutusta muutettaisiin 50 prosentista 40 prosenttiin, eläkeläisköyhyys alenisi noin 27 000 henkilöllä ja vanhuusköyhyys vähenisi noin 25 000 henkilöllä. Kansaneläkekustannusten nettokasvu olisi tämän uudistuksen myötä noin 320 miljoonaa euroa, kun huomioidaan kansaneläkemenojen kasvu, verotulojen kasvu ja asumistukimenojen aleneminen

Kelan mukaan nuorten alle 40-vuotiaiden eläkeläisten määrä on jo 26 000 henkilöä. Luku on kasvanut vuosien 2008–2017 välisenä aikana 20 prosentilla. Täyden kansaneläkkeen saajista työkyvyttömyyseläkkeellä oli 74 prosenttia, siis 56 000 henkilöä.  Noin 80 prosentilla työkyvyttömyyden perusteena olivat mielenterveyteen tai käyttäytymiseen liittyvät häiriöt. Pidämme tärkeänä, että samalla kun korotetaan takuu- ja kansaneläkkeitä, etsitään ennaltaehkäiseviä keinoja ennenaikaisiin eläköitymisiin.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

 

Anneli Taina                                           Matti Niiranen

EETU-PIO:n puheenjohtaja              EETU-PIO:n sihteeri

anneli.taina@kolumbus.fi                matti.niiranen@senioriliitto.fi

0400 852 626                                          040 501 9192

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry –

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf

koostuu seuraavista liitoista:

 

Eläkeliitto ry                                                               

puheenjohtaja Raimo Ikonen

toiminnanjohtaja Anssi Kemppi

 

Eläkeläiset ry                                                              

puheenjohtaja Martti Korhonen

toiminnanjohtaja Jan Koskimies

 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry                       

puheenjohtaja Simo Paassilta

toiminnanjohtaja Timo Kokko

 

Kansallinen senioriliitto ry                                       

puheenjohtaja Anneli Taina

toiminnanjohtaja Matti Niiranen

 

Kristillinen Eläkeliitto ry                                           

puheenjohtaja Leea Hiltunen

toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö

 

Svenska pensionärsförbundet rf  

puheenjohtaja Ole Norrback

toiminnanjohtaja Berit Dahlin       

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EETU-liitoilla on yli 1 200 paikallisyhdistystä, 70 alue- ja piiriyhdistystä ja 300 000 henkilöjäsentä. EETU ry:n puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Vuonna 2019 Kansallinen senioriliitto ry toimii EETU:n puheenjohtajajärjestönä ja Kansallinen senioriliitto ry:n puheenjohtaja Anneli Taina EETU:n puheenjohtajana. EETU:n sihteerinä ja työvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kansallinen senioriliitto ry:n toiminnanjohtaja Matti Niiranen. YHTEYSTIEDOT Sähköposti: eetu@eetury.fi Puhelin 050 330 9270 Nettisivut www.eetury.fi

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenliitot: Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf