EETU vaatii tehokkaita toimia eläkeläisköyhyyden torjumiseksi

EETU vaatii tehokkaita toimia eläkeläisköyhyyden torjumiseksi

EETU vaatii, että Suomeen on laadittava erityinen toimenpideohjelma eläkeläisköyhyyden poistamiseksi. Keskeinen osa ohjelmaa on oltava kansaneläkkeeseen tehtävät reilut tasokorotukset.

Korotukset pelkästään takuueläkkeeseen eivät ratkaise eläkeläisköyhyyttämme. Ohjelmassa pienituloisten eläkeläisten asemaa on tarkasteltavana kokonaisuutena. On haettava aidosti vaikuttavia toimia heidän tilanteensa parantamiseksi. Merkittävässä osassa eläkeläisten toimeentulon kannalta ovat myös palvelut, niiden saatavuus ja saavutettavuus sekä hinta/maksutaso, toteaa EETUn puheenjohtaja Simo Paassilta. 

Verotuksen osalta on kaikissa verolinjauksissa erityisesti huomioitava se, että välillisten verojen korottaminen kohdistuu kaikkein kipeimmin pienituloisiin.  Pienimmät eläketulot on säilytettävä verottomana myös tulevaisuudessa.

 Eläketulon verotus ei saa olla ankarampaa

Palkansaajille annettavat veronkevennykset on toteutettava myös eläkkeensaajien kohdalla. Verottoman eläketulorajan jälkeen eläkkeensaajien verotus ei saa olla palkkatulon verotusta ankarampaa.

Eläke- ja palkkatulon verotuksen vertailussa on mielestämme luovuttava tulkinnasta, että palkansaajan työeläkevakuutusmaksu (TyELmaksu) olisi veroa. Vaatimustamme tukee muun muassa eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanotto (PeVL 30/2005 vp), jonka mukaan mainittua maksua ei voida pitää verona.

EETU kannattaa ansioindeksin painoarvon nostamista työeläkeindeksissä nykyisestä 20 prosentista ja vastaavasti hintaindeksin painon vähentämistä nykyisestä 80 prosentista. Korostamme kuitenkin, että työeläkeindeksin muuttaminen ei saa vaarantaa työeläkkeittemme rahoitusta ja järjestelmän taloudellista kestävyyttä. Myös sukupolvien välinen solidaarisuus on otettava huomioon päätöksiä tehtäessä.

Kansalaisaloitteen esittämät keinot eivät ole ratkaisu eläkeläisköyhyyteen

Parasta aikaa käynnissä oleva kansalaisaloite vaatii eläkkeensaajille työeläkkeiden tasokorotusta ja verotuksen eriarvoisuuden korjaamista. Kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteenliittymä Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry pitää valitettavana, että itsenäisiä järjestöjä yritetään painostamalla saada tehdyn kansalaisaloitteen taakse.

- Hallitus piti valitettavana sitä, että kansalaisaloitteen tekijät olivat ennen kokousta painostaneet EETUn jäsenjärjestöjä sillä, että mikäli EETU ei kannata aloitetta vastaavat he asiaan ”isoin sanankääntein julkisuudessa kysyen, että miksi EETU ei aloitetta tue”. Hallitus totesi, että EETU ja sen jäsenjärjestöt eivät olleet mukana valmistelemassa kansalaisaloitetta, jonka näkemyksiin ne eivät voi alla mainituin perustein sitoutua. Painostaminen ei ole oikea keino saavuttaa yhteistä näkemystä asiassa, puheenjohtaja Paassilta jatkaa.

EETUn hallitus käsitteli kansalaisaloitetta kokouksessaan 16.2.2022. Hallitus totesi, että aloitteen verotusosion osalta näkemyksemme ovat pitkälti yhteneväiset.  Sen sijaan vaatimukseen työeläkkeiden tasokorotuksesta vain tiettyinä vuosina eläkkeelle jääneille EETU ei voi yhtyä, koska se on epäoikeudenmukainen tulevia eläkeläissukupolvia kohtaan, päättää EETUn puheenjohtaja Simo Paassilta.

EETUn tarkemmat kannat sekä työeläkeindeksiin että verotukseen liittyen ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja        EETUn puheenjohtaja Simo Paassilta, puh. 050 522 1201

LIITE               EETUn kannat sekä eläkeindeksiin että eläkkeensaajien verotukseen liittyen.