Julkilausuma: Senioriliitto vaatii nopeita toimenpiteitä ikääntyneiden digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi

Julkilausuma: Senioriliitto vaatii nopeita toimenpiteitä ikääntyneiden digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi

Kansallinen senioriliitto ry:n mielestä yhteiskunnan on reagoitava digisyrjäytymiseen ennaltaehkäisevin toimenpitein. Senioriliitto kannattaa vanhusasianvaltuutetun toimenpide-ehdotuksia ikääntyneiden digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Digisyrjäytymisen riski on tullut esille myös Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Suomen ELY-keskuksen rahoittamassa OdigO-hankkeessa (2021–2023), jossa kehitetään ikääntyvien digitaitojen ohjausosaamista Lapissa. Vaikka digitalisaatio on tuonut monelle iloa, helpotusta ja onnistumisen elämyksiäkin, se on saanut aikaan myös pahaa mieltä. Digiosattomuus luo turvattomuutta ja vaikuttaa omanarvontunteeseen.

Palvelujen pitää olla saatavilla ja saatavissa. Jokaisella palvelun tuottajalla esim. pankeilla tulee olla ylimenokauden suunnitelma niitä varten, joilla ei ole mahdollisuutta, taitoa eikä ehkä haluakaan opetella uusia asioiden hoitotapoja. Vaikka älypuhelimien käyttö on yleistä, ikäihmisille tulee luoda omien asioiden hoitamiseksi puhelinlinja, josta saa puhelinneuvontaa ilman pitkää jonotusaikaa. Monet digitaitoiset eivät myöskään osaa keskustella robotti-chattien kanssa.

Korona lisäsi syrjäytymistä ja mahdollisuutta itse hoitaa omia asioitaan tai olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa läheisten ja tuttavien kanssa. Se myös toi esille digitaalisten teknologioiden epätasa-arvoisen saatavuuden sekä digitaali-ikäeron kasvun ja erilaisen tilanteen maan eri osissa. Heille, jotka ovat tottuneet henkilökohtaiseen ja kasvokkain tapahtuvaan palveluun tai eivät vaikkapa terveydellisen tilanteen takia pysty käyttämään digitaalisia palveluita, tilanne on ollut dramaattinen. Aiempien tutkimusten ja selvitysten perusteella kaikilta ikäihmisiltä ei myöskään löydy tarvittavia digi- tai medialukutaitoja, laitteita tai yhteyksiä digitaalisten palveluiden käyttämiseksi.

UNESCO:n aloitteesta 24.–31.10.2022 on maailmanlaajuinen media- ja tietolukutaidon viikko. Kansallinen senioriliitto korostaa medialukutaidon merkitystä. Se on avain osallistumiseen digitaaliseen aikakauteen, demokratian vahvistamiseen sekä digitaalinen kansalaisuuden vahvistamiseen. Vanhemmat ikäluokat tulee saada siihen mukaan osallistavalla tavalla. Media- ja tietolukutaito on avain, jolla varmistetaan jokaisen kansalaisen oikeudet osallistua digitaaliseen aikakauteen.

Julkilaisuma senioriliiton valtuuston kokouksessa 20.10.2022. 

Kansallinen senioriliitto ry

 Leena Jääskeläinen                                                                                                                                                                                                                                                     valtuuston puheenjohtaja                                                                                                                                                                                                     leena.jaaskelainen@senioriliitto.fi                                                                                                                                                                                                                       0400435295

 Maarit Kuikka                                                                                                                                                                                                                                                     toiminnanjohtaja                                                                                                                                                                                                                       maarit.kuikka@senioriliitto.fi                                                                                                                                                                                                                                 0405802494