Kansallinen senioriliitto: Hallituksen sote-malli uhkaa heikentää ikäihmisten palveluja

Kansallinen senioriliitto: Hallituksen sote-malli uhkaa heikentää ikäihmisten palveluja

Senioriliitto vaatii useita muutoksia hallituksen sote-ehdotukseen.

Nykymuodossaan hallituksen sote-esitys uhkaa heikentää ikäihmisten palveluja. Senioriliitto pitää valitettavana sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistusta koskevissa lakiluonnoksissa keskitytään liiaksi sote-maakuntien hallinnon luomiseen. Painotus on oltava sen sijaan valinnanvapauden lisäämisessä, sote-palveluiden integraatiossa, laadun parantamisessa ja nopeassa hoitoon pääsyssä.

Sote-uudistus ei saa heikentää nykyistä tilannetta eikä pysäyttää sote-palveluiden kehittämistä. Jokaisessa sote-maakunnassa on jatkettava niitä hyviä palveluita ja käytäntöjä, jotka kunkin alueen kunnat ovat jo ottaneet käyttöönsä. Lakiluonnoksissa esitetyt keinot eivät varmista riittävällä tavalla tulevan sote-maakunnan palveluiden ja kuntien vastuulla olevien peruspalveluiden välistä yhteistyötä. Tämä vaarantaa keskeisen tavoitteen hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta.

Senioriliiton mielestä hallituksen tulee luopua tarpeettomista yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden hyödyntämistä koskevista rajoitteista. Esityksessä kaavailtu tiukka valtionohjaus rajoittaa sote-maakuntien itsehallintoa, investointeja ja senioriasukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Tämä voi johtaa tehottomiin ja epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin.

Senioriliitto kannattaa monituottajamallia, jossa julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tuottavat palveluita. Liitto ei kannata palveluiden tuottamisen keskittämistä siten, että mahdollisuus hyödyntää alueiden sote-toimijoiden osaamista kaventuu.

Senioriliitto vaatii, että sote-palvelujen valinnanvapaus tulee turvata ikäihmisille koko Suomessa. Mitä enemmän palveluita on tarjolla, sitä enemmän on vapautta päättää itse hoivastaan. Samalla kilpailu palvelujen laadulla vahvistuu. Palveluseteli ja henkilökohtainen budjetti tekevät seniorista päätöksentekijän. Palvelujen turvaamiseksi on myös kehitettävä Kelan kautta korvattavia sairaanhoitokorvauksia.

Senioriliitto kannattaa kotona asuvien ikäihmisten kotikuntoutuksen tehostamista. Väestön ikääntyessä tarvitaan yhä enemmän senioreille suunnattuja kuntoutuspalveluja. Erityisesti rintamaveteraanien ja sotainvalidien kuntoutuksen järjestämisestä on syntynyt valtavasti ikääntyneiden kuntouttamiseen liittyvää osaamista. Tätä osaamista tulee nyt hyödyntää kaikkien senioreiden kuntoutuksessa.

Sosiaali- ja terveyspalveluita on uudistettava asiakaslähtöisesti yksilölliset tarpeet huomioiden. Palvelut on järjestettävä oikea-aikaisesti ja niiden on oltava vaikuttavia ja tehokkaita. Palveluntuottajia kilpailutettaessa palvelun hinta ei saa olla ainoa kriteeri. Laadulle on annettava merkittävä painoarvo. Ikäihmisten palvelujen laadun ja turvallisuuden valvontaa on lisättävä kaikilla tasoilla. Valvonnan on oltava asiantuntevaa ja luotettavaa. Sanktioita vanhusten huonosta kohtelusta on lisättävä.

Resursseja tulee suunnata kaikkien ikääntyneiden hyvinvointia edistävien järjestöjen toimintaan, koti- ja omaishoitoon sekä sote-palveluiden laadun valvontaan. Ikäihmisten palveluissa hoitajien määrän on oltava hoidon ja hoivan tarpeeseen nähden riittävä ja toiminnan ammattimaista – on palveluntuottaja sitten julkinen, yksityinen tai kolmas sektori. Palveluita tulee kehittää hyödyntämällä hoitoa tukevia teknologisia ratkaisuja.

Sote-järjestöjen tekemän työn merkitys on tunnustettava ja sidottava osaksi sote-uudistuksen tavoitteita jo valmisteluvaiheessa. Eläkeläisjärjestöillä on oltava todellisia vaikutusmahdollisuuksia sote-maakunnan valmistelussa. Järjestöt tekevät kymmenien tuhansien vapaaehtoisten voimin kustannustehokkaasti työtä ikääntyneiden terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi. Järjestöjen toiminta on yhteiskunnan kokonaisetu, minkä vuoksi valtion on varmistettava järjestöjen rahoituksen säilyminen vähintään nykyisellä tasolla.

Kansallinen senioriliitto ei hyväksy hallituksen esittämää 22 sote-maakunnan mallia. Asiantuntijoiden mukaan pienimmillä maakunnilla ei ole resursseja turvata alueensa asukkaiden sote-palveluita. Riskinä on eriarvoisuuden kasvu Suomen eri alueiden välillä ja ikäihmisten palvelujen heikkeneminen kaikkialla maassa.

Senioreiden palveluiden laatu ei parane sote-maakuntien hallintohimmelin ansiosta. Sen sijaan liian hajautetussa mallissa sote-palveluihin voi syntyä uusia katkoskohtia. Sote-palveluiden toimivat hoitoketjut ovat senioreille ensisijaisen tärkeitä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun on oltava riittävän isolla organisaatiolla, jotta palveluiden yhdenvertaisuus voidaan turvata. Hallinnolliset kulut on pidettävä kurissa.

Lisätietoja

Kansallinen senioriliitto ry

Anneli Taina, puheenjohtaja, puhelin 0400 852 626

Matti Niiranen, toiminnanjohtaja, puhelin 040 501 9192