Turvallinen ja ikäystävällinen kotikunta

Turvallinen ja ikäystävällinen kotikunta

Ikäystävällisessä kunnassa on huomioitu senioreiden tarpeet arjessa, asumisessa, palveluissa ja ympäristössä. Vanheneva väestö huomioidaan kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jokainen voi elää turvallista ja ihmisarvoista elämää kaikissa elämänvaiheissa.

Kannustamme senioreita mukaan kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamaan ikäystävällisen kunnan kehittämiseen.  Ikäystävällisessä kunnassa senioreita arvostetaan ja he ovat joka kunnassa myös voimavara esimerkiksi vapaaehtoistoiminnassa. Heillä on tarjottavanaan näkökulmia ja kokemusta yhteiskunnalliseen keskusteluun, päätöksentekoon ja yrityselämään.   Sukupolvien välinen arvostus ja ymmärrys on tärkeä yhteiskunnan haasteiden keskellä. Kuntien on kaikin tavoin torjuttava ikäsyrjintää.

Vanhuspalvelulain velvoittavuutta ja noudattamista on vahvistettava kunnissa.  Laki velvoittaa kuntaa toimimaan yhteistyössä järjestöjen kanssa ikäihmisiä koskevien asioiden käsittelyssä. 

Vanhusneuvostojen asema ja vaikutusmahdollisuudet on turvattava kaikissa kunnissa.  Kuntien tulee edistää ja tukea eläkeläisyhdistysten toimintaedellytyksiä.  Toiminnassa tarvittavat tilat on turvattava mahdollisimman joustavasti ja maksutta.

Sujuva arki ja monipuoliset palvelut hyvän elämän tueksi

Kunnissa on edistettävä hyvinvointia, terveyttä ja esteettömien palvelujen kehittämistä.  Kuntien tulee tarjota ikääntyneille asukkailleen riittävät ja tarvittaessa kohdennetut joukkoliikenteen palvelut. 

Sujuva arki tarkoittaa ikäihmisille sitä, että eläminen ja asuminen kodissa ja omassa elinympäristössä on mahdollisimman vaivatonta ja turvallista.  

Ikäihmisten osallisuuden lisääminen, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen saatavuus ja liikkumisen helppous tukevat hyvinvointia. Kunnassa on oltava riittävästi kaikenikäisille sopivia lähiliikuntapaikkoja.  

Ikäihmisten asumiseen vaihtoehtoja eri elämäntilanteisiin

Hyvä asuinympäristö tukee sujuvaa ja turvallista arkea. Asuinalueita suunniteltaessa on otettava huomioon myös ikä- ja muistiystävällisyys. Asuntopolitiikassa ja kaavoituksessa on varmistettava, että hyviä, kohtuullisen hintaisia ja esteettömiä asuntoja on tarjolla riittävästi palvelujen läheltä. Kunnissa on palveluverkon oltava riittävän kattava niin, etteivät matkat palvelupisteisiin käy kohtuuttoman pitkäksi. 

Vanhojen hyväksi havaittujen asumismallien rinnalla pitää kokeilla ja kehittää uusia senioriasumisen malleja ja yhteisöllisyyttä korostavia ratkaisuja. Oikeanlaisilla asumisratkaisuilla voidaan lisätä turvallisuutta, ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja helpottaa liikkumista.  Robotiikkaa ja digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä voidaan edistää turvallista ja viihtyisää kotona asumista. Korjausrakentamisella voidaan tukea asumista omassa kodissa. 

Ikäihmisiä ei pidä eristää. 

Kunnat eivät saa harjoittaa ikäsyrjintää, palvelut kaikkien saataville

Kunnan on huolehdittava palveluista myös kasvokkain ja puhelimitse, koska kaikilla ei ole digitaalisten palvelujen käyttömahdollisuuksia. Digitaalisilla palveluilla ei saa lisätä ikäsyrjintää.  Digitalisaation edetessä pitää kiinnittää kunnissa huomiota ikääntyneiden tietoteknisiin taitoihin sekä tarjota opastusta ja koulutusta. On myös huolehdittava siitä, että seniorit voivat itse vaikuttaa digitaalisten palvelujen kehittämiseen. 

Kuntien on lisättävä ikäihmisten luottamusta palvelujen saatavuuteen ja laatuun

Jokaisen ikäihmisen on voitava kotikunnassaan luottaa siihen, että palveluita, apua ja hoivaa on tarvittaessa saatavilla. Sosiaali- ja terveyspalveluita on uudistettava asiakaslähtöisesti ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Palvelut on järjestettävä oikea-aikaisesti ja niiden on oltava vaikuttavia ja tehokkaita.  Valinnanvapauden lisääminen tukee tätä tavoitetta. Sotepalvelujen valinnanvapaus pitääkin turvata jokaisessa kunnassa.  

Jokaisen ikäihmisen ja vanhuksen on voitava luottaa siihen, että vanhusten kotihoidon ja hoivakotien palvelu on hyvää, laadukasta ja turvallista.  Palveluntuottajien kilpailutuksessa on laadulle annettava merkittävä painoarvo. 

Ikäihmisten palvelujen laadun ja turvallisuuden valvontaa on lisättävä kaikilla tasoilla ja valvonnan on oltava asiantuntevaa ja luotettavaa.  Sanktioita vanhusten huonosta kohtelusta on lisättävä.

Vanhusten palveluissa hoitajien ja henkilökunnan määrän on oltava hoidon ja hoivan tarpeeseen nähden riittävä ja toiminnan ammattimaista, oli palveluntuottaja sitten julkinen, yksityinen tai kolmas sektori. Palveluita tulee kehittää myös hyödyntämällä hoitoa tukevia teknologisia ratkaisuja.

Nopea pääsy asukkaan kuntoa vastaaviin asumispalveluihin on turvattava. 

Palvelujen valinnanvapaus turvaa ikäihmisille tarpeiden mukaiset palvelut

Valinnanvapaus antaa ikääntyneille nykyistä paremmat mahdollisuudet itse päättää, minkä toimijan, yrityksen tai yhteisön tuottamia palveluja he haluavat käyttää. Samalla kilpailu palvelun laadulla vahvistuu. Palveluseteleiden ja henkilökohtaisen budjetin käyttöä tulee kunnissa edelleen lisätä valinnanvapauden turvaamiseksi.  Vanhusten yksilölliset tarpeet pitää huomioida palvelujen tarjonnassa ja järjestämisessä.

Palvelujen järjestämisessä on kunnioitettava ikäihmisten omaa tahtoa.  Samalla on huolehdittava siitä, että ihmisarvoinen elämä turvataan erityisesti muistisairaille. Kotona asuminen on vaihtoehto vain niin kauan kuin se on turvallista. Palvelut on järjestettävä ihmisarvoa kunnioittavasti.  Yhdenkään ikäihmisen ei pidä joutua kokemaan turvattomuutta missään elämän vaiheessa.

Saattohoito on nostettava laadukkaalle tasolle jokaisessa kunnassa.

Tukea ja arvostusta omaishoitajille

Kunnissa on arvostettava ja tuettava omaishoitajia. Läheisistään vastuuta kantaville omaishoitajille tulee taata sopimus ja heille kuuluvat vapaapäivät sekä terveystarkastukset.

Kuntien on lisättävä tiedotusta palveluista ja vaihtoehdoista

Kunnissa on edistettävä seniorikansalaisten mahdollisuuksia asua kodissaan.  Ikäihmisille on tiedotettava riittävästi mahdollisuudesta ostaa tietyin edellytyksin kotipalveluita ja niiden tukipalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta ilman arvonlisäveroa. Myös kotitalousvähennyksen hyödyntämisestä kotona asumisen tukena pitää kunnissa tiedottaa.  

 

Lisätietoja:

Kansallinen senioriliitto ry

Puheenjohtaja Anneli Taina, puhelin 0400 852 626
Toiminnanjohtaja Matti Niiranen, puhelin 040 501 9192