EETU ja kuntavaalit 9.4.2017

EETU ja kuntavaalit 9.4.2017

30.1.2017

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry haluaa nostaa kuntavaalikeskusteluihin ikäsyrjinnän poistamisen, ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavat palvelut sekä osallisuuden merkityksen.

Sote- ja maakuntauudistusten myötä kuntien rooli muuttuu. Kuntavaalit järjestetään 9.4.2017 ja maakuntavaalit tammikuussa 2018. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle vuonna 2019. Siihen asti kunnat kuitenkin järjestävät kansalaisten peruspalvelut.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry haluaa nostaa kuntavaalikeskusteluihin ikäsyrjinnän poistamisen, ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavat palvelut sekä osallisuuden merkityksen.

Kolme ikääntynyttä suomalaista neljästä (75 %) kokee tulevansa kohdelluksi toisen luokan kansalaisena.

Kuntatasolla on ryhdyttävä ikäsyrjinnän vastaisiin toimiin. Arvostus Kuntien hyvinvointisuunnitelmissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että ikääntyneiden asema ja osallisuus vahvistuvat aidosti ja että ikääntyneet nähdään kunnassa voimavarana. 

Esteettömien asuntojen hyvä suunnittelu ja rakentaminen on erittäin tärkeä asia kuntien varautumisessa vanhusväestön osuuden kasvuun. Tavoitteena on, että vuonna 2030 kotona asuu vähintään 92 prosenttia yli 75 –vuotiaista ja lähes kaikki sitä nuoremmat. Tämän toteutumiseksi tarvitaan miljoona esteetöntä ja turvallista asuntoa. Esteettömyyden tulee olla valtalinja tulevaisuuden kaikessa rakentamisessa ja kunnat voivat tukea tätä tavoitetta omilla toimillaan.

Omaishoitoon on EETU ry:n mukaan varattava kunnissa riittävät määrärahat. Omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen on turvattava vähintäänkin lakisääteiset palvelut kuten omaishoidon palkkio, vapaapäivät kuukausittain ja tarvittava sijaishoito. Sijaishoitoa tulee kehittää, niin että omaishoitaja voi tosiasiallisesti jättää omaisensa turvallisin mielin hoitoon ja levätä.

Kotona asumisen tukeminen on tärkeää. Samalla on huolehdittava tarpeellisten ja hyvälaatuisten asumis- ja laitospalvelujen tarjonnasta ja niihin liittyvistä hoiva- ja hoitopalveluista.

Lähi- ja konttoripalveluja tarvitaan maassamme vielä pitkälle tulevaisuuteen. Kuntien on huolehdittava toimivista lähipalveluista. Niiden säilyminen on turvattava myös mahdollisten kuntaliitosten yhteydessä. Toimivat lähipalvelut on taattava kuntalaisille ikään ja asuinpaikkaan katsomatta.

Julkisen hallinnon ja viranomaisten palveluiden saatavuutta edistetään digitalisaation keinoin. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry painottaa, että samalla kun edistetään digitalisaatiokehitystä, on kiinnitettävä kasvava huomio ikääntyneiden ihmisten tietoteknisen osaamisen ylläpitämiseen ja parantamiseen.

Ikääntyneiden kansalaisten kannalta mahdollisimman monen palvelun saamisen mahdollisuus ”yhdeltä luukulta”. Tarvittaessa palvelut on tuotava lähelle, esimerkiksi palvelubussien tms. avulla.

Kunnat eivät voi millään korvata eläkeläisjärjestöjen yhdistyksissä toimivia kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia vertaisohjaajia. He tekevät ensiarvoisen tärkeää työtä eläkeläisten ja ikäihmisten henkisen- ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja yksinäisyyden torjumiseksi.

Kuntien tulee edistää eläkeläisyhdistysten toimintaedellytyksiä. Toiminnassa tarvittavat tilat on turvattava mahdollisimman joustavasti ja maksutta. 

On tärkeää, että ikäihmiset pysyvät henkisesi ja fyysisesti vireinä ja sosiaalisesti aktiivisina. Kunnan tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota senioreille riittävästi erilaisia kulttuuri- ja liikuntapalveluja, tarvittaessa tuettuun ja edulliseen hintaan.

Vanhusneuvostojen asema kunnissa on turvattava sekä sujuva yhteistyö maakunnallisten ja kuntien vanhusneuvostojen välillä on varmistettava. EETU ry korostaa, että nykyisten kuntalakiin perustuvien vanhusneuvostoja tarvitaan jatkossakin ja että kuntien vanhusneuvostojen toimintaa on vahvistettava.