EETU ry budjetista: hoitovelan purkamiseen enemmän rahaa ja vanhustenhoidolle on varattava riittävä rahoitus

EETU ry budjetista: hoitovelan purkamiseen enemmän rahaa ja vanhustenhoidolle on varattava riittävä rahoitus

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vetoaa eduskuntaryhmiin, että ne ottaisivat budjetista päättäessään, sekä tulevassa päätöksenteossa muutenkin, huomioon maamme ikääntyneen kansanosan ja sen tarpeet.

Tuoreesta Huomisen kynnyksellä 2022 kyselystä (55 – 84 vuotiaille) käy ilmi, että peräti 73 prosenttia pitää ikääntyneiden hoivapalveluiden laatua heikkona maassamme. Kyselyyn vastanneiden mielestä hoivapalveluiden laaturikkomuksiin pitäisi puuttua nykyistä herkemmin.

Ukrainan sodan myötä kiihtyneen inflaatiokehityksen seurauksena pienituloisten eläkeläisten taloudellinen tilanne on heikentynyt.  

Kannanotossaan vuoden 2023 talousarvioesitykseen sekä lainsäädäntöön EETU esittää seuraavia toimenpiteitä

Hoitovelan purkamiseen ja ennaltaehkäisyyn panostettava:

 • EETU esitää 200 miljoonan euroa välttämättömään jononpurkuun vuodelle 2023
 • Ikääntyneiden kansalaisten oikeus kuntoutukseen on turvattava

Vanhuspalveluiden rahoitus on turvattava:

 • Riittävä rahoitus on varattava kaikille vanhuspalveluille ja samalla on turvattava koko sosiaali ja terveydenhuollon toimivuus.

Korkean inflaation jatkumiseen on varauduttava:

 • Talousarviossa on varauduttava, että kansaneläkkeet ja muut sosiaalietuudet tarvitsevat myös ensi vuonna ylimääräisen indeksikorotuksen. Tähän on varauduttava myös työeläkkeiden osalta.

Suoria tukia kohdennettava kaikkein pienituloisimmille:

 • EETU vaatii, että tehty indeksitarkistus (kansaneläke) ei vaikuttaisi asumistukeen ja eläkkeensaajien asumistukeen niitä alentavasti.
 • Lääkkeiden, hoitopalveluiden ja Kelamatkojen maksukatot tulee yhdistää yhdeksi maksukatoksi, jonka tason tulee olla korkeintaan kuukaudessa maksettavan takuueläkkeen suuruinen.

Veropäätöksissä on noudatettava tasapuolisuutta

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalasta:

 • Ikääntyneille tulee turvata digipalveluiden neuvonta, ohjaus ja tuki. Vastuu tästä on oltava julkisella vallalla.
 • Ikääntyneillä on oltava yhtäläiset, tasaarvoiset ja toimivat mahdollisuudet saada palvelunsa riittävän läheltä ja hyvien kulkuyhteyksien päästä.

Ympäristöministeriön hallinnonalasta:

 • EETU kritisoi linjausta, jolla uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaan lämmitykseen siirtymiseksi on rajattu vain öljy ja kaasulämmityksestä luopumiseksi
 • EETUn pitää käsittämättömänä valtavaa, 5,8 miljoonan euron, leikkausta korjausavustuksiin.
 • EETU toivoo valtion edistävän monipuolisia asumisratkaisuja ikääntyneille ja esitämme selvitettäväksi sellaisen uuden tukijärjestelmän luomista sille, joka mahdollista ikääntyneiden muuton kauempaa kuntakeskuksiin palvelujen äärelle.

EETUn kannanotto vuoden 2023 talousarvioesitykseen sekä lainsäädäntöön on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Anneli Taina, 0400 852 626
puheenjohtaja, Kansallinen senioriliitto ry

Simo Paassilta, 050 522 1201
puheenjohtaja, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

EETU kannanotto vuoden 2023 talousarvioesitykseen sekä lainsäädäntöön