Senioriliiton lausunto ikäohjelmasta

Senioriliiton lausunto ikäohjelmasta

Kansallinen senioriliitto ry antoi lausunnon kansallista ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä 29.8.2022. Senioriliiton mielestä ikäohjelman kolmannen vaiheen valmisteluun on otettava aktiivisesti mukaan eläkeläisjärjestöt.

Kansallinen ikäohjelman avulla pyritään varautumaan väestön vanhenemiseen. Vuonna 2020 laadittiin Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030. Tavoitteena on ”ikäkyvykäs” yhteiskunta. Senioriliitto antoi lausunnon Kansallisen ikäohjelman toisesta vaiheesta, jossa on esitelty periaatteet Kansallisen Ikäohjelman toteuttamisessa, toimeenpanosuunnitelma vuosille 2023–2027 sekä alustavat toimenpide-ehdotukset vuosille 2027–2030.

Lausunnossaan senioriliitto kiinnitti huomiota vapaaehtoistoiminnan merkittävyyteen tavoitellessa ikäkyvykästä Suomea. Vapaaehtoistoiminnan rahoitus pitää turvata. Ikäohjelman toimenpide-ehdotuksissa kohdassa 3.4 on esitetty, että kansalaistoimijoille laadittaisiin ”valtakunnallinen ratkaisu” niiden hallinnollisten asioiden tueksi. Pidämme esitystä vähintäänkin ongelmallisena, koska siinä puututaan järjestöautonomiaan. Järjestöjä tulisi pikemminkin tukea löytämään yhdessä ratkaisuja vapaaehtois- ja järjestötoiminnan haasteisiin valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Yhteistyö järjestöjen ja julkisen hallinnon välillä on tärkeää, mutta järjestöille tärkeitä kysymyksiä ei saa ratkaista julkishallintovetoisesti. Järjestöjen autonomian kunnioittaminen edistää yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin välillä.

Osallisuus yhteiskunnasta edistää ikäihmisten toimintakykyä. Tällä hetkellä esimerkiksi monet ikäihmisten elämää koskevat haastattelututkimukset (gallupit) kohdistetaan kuitenkin pääsääntöisesti korkeintaan 75- tai 79-vuotiaille.

Tulevaisuudessa julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen lisäksi haasteena on riittävä hoitohenkilökunta. Seuraavan 10 vuoden aikana moni hoitoalalla työskentelevä jää eläkkeelle.

Tavoitteena on, että jatkossa ihmiset jatkavat pidempään työelämässä. Senioriliiton mielestä työurien loppuvaiheeseen on pystyttävä tarjoamaan erilaisia joustoja, jotka edistävät ikääntyneemmän työikäisen väestön työssäjaksamista.

Senioriliiton lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.