Anneli Taina

Anneli Taina

Ehdokas liiton puheenjohtajaksi

Anneli Taina on ehdolla senioriliiton puheenjohtajaksi 18.11.2020 etäyhteyksin pidettävässä liittokokouksessa. Hän toimii tällä hetkellä kolmatta vuotta senioriliiton puheenjohtajana

Kysymys 1:
Kerro omin sanoin itsestäsi henkilönä.

Olen syntynyt Imatralla, käynyt ensimmäisen kouluvuoteni Miehikkälässä ja asunut Tampereella vuodesta 1959 alkaen. Kouluni kävin Tampereella ja olen tämän vuoden riemuylioppilas. Opiskelin Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteitä, pääaine oli sosiaalipolitiikka. Olen koko ikäni ollut vahvasti mukana yhteiskunnallisessa toimin- nassa sekä työelämässä että luottamustehtävissä. Tällä hetkellä olen mm. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen. Se on näköala- ja vaikuttamispaikka terveyspal- velujen kehittämisen kannalta. Kansallisen senioriliton toiminnassa kaksi tärkeää puolta, edunvalvonta ja harrastustoiminta ovat hyvä yhdistelmä. Omana vahvuutena- ni liiton johdossa pidän yhteistyökykyä, yhteiskunnallista asiantuntijuutta, laajaa ko- kemusta eri tehtävissä ja hyviä verkostoja. Kolme puheenjohtajuuden vuotta antavat hyvän kokemuksen ja perustan jatkaa vastuullisessa tehtävässä.

Kysymys 2:
Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät tulevaisuuden kehityssuunnat, jotka vaikuttavat ikääntyneiden asemaan ja hyvinvointiin Suomessa?

Väestörakenteen muutos eli ikääntyvän väestön osuuden kasvu väestöstä on merkit- tävä muutostrendi. Digitalisaatio, palvelujen siirtyminen verkkoon haastaa ikäihmiset pysymään muutoksessa mukana. Yhden ja kahden hengen talouksien määrän kasvu vaikuttaa voimakkaasti kysyntään eri aloilla. Yhteiskunnan muuttuminen kiihtyvällä vauhdilla vaatii senioreiden omaa aktiivisuutta entistä enemmän. Sukupolvien väliset erot voimistuvat. Yhteiskuntaa on kehitettävä kaikenikäisille ja se vaatii ymmärrystä sukupolvien välillä.

Kysymys 3:
Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät edunvalvonnan ja vaikuttamistyö tavoitteet tulevalla liittokokouskaudella 2020–23?

Ikäystävällisen yhteiskunnan ja elinympäristön aikaansaaminen on tärkein tavoite. Mitä ikäystävällisempi ja tavallista arkea tukevampi koko yhteiskuntamme on, sitä vähemmän tarvitaan ikäihmisille suunnattuja erityispalveluja. Edunvalvonnan koh- teet koskevat koko yhteiskuntaa ja kaikkia hallinnonaloja. Senioreiden vahvaa edun- valvontaa tarvitaan kaikilla päätöksenteon tasoilla. Liiton tehtävä on vaikuttaa aktii- visesti valtakunnan tasolla sekä tukea paikallista työtä maakunnissa ja kunnissa eri puolilla Suomea.

Eläkeläisten ikähaarukka on noin 40 vuotta. Taloudellinen asema, elämänkokemus, fyysinen kunto, ikäihmisten digitaaliset taidot ja monet muut ominaisuudet tekevät senioreista heterogeenisen joukon. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada niin poliit- tiset päättäjät kuin elinkeinoelämäkin tunnistamaan eläkeläisten voimavarat ja erilai- suus. Kaikessa päätöksenteossa sekä palvelujen ja hyödykkeiden tarjonnassa pitää huomioida väestön ikääntymisen tuomat vaatimukset.

Nopea yhteiskunnan muutos korostaa sukupolvien välistä eroa. Tämän eron esiin- tuominen on tärkeää kaikilla tasoilla ja kaikkialla, jotta väestön ikääntyminen huomi- oidaan päätöksenteossa. Tämä edellyttää aktiivista edunvalvontaa ja senioreiden omaa osallistumista päätöksentekoon. Yksittäisenä isona asiana edunvalvonnassa on edelleen soteuudistus. Hyvä yhteistyö EETU-järjestöjen kesken on edunvalvonnassa tärkeää.

Kysymys 4:
Mitkä ovat keskeiset tavoitteesi senioriliiton järjestöllisen toiminnan kehittämiseksi tulevalla liittokokouskaudella 2020–23?

Kansallisen senioriliiton toiminnan ydin ovat jäsenet ja yhdistykset. Liiton tehtävänä on kaikin tavoin tukea yhdistyksiä ja piirejä vireän ja monipuolisen toiminnan järjes- tämisessä. Liitto tukee omilla toimillaan toiminnan houkuttelevuutta ja eri ikäisille tarkoitetun toiminnan kehittämistä. Tuki tarkoittaa edunvalvonnan tukemista, koulu- tusta, asiantuntijatukea, jäsenpalveluja, laadukasta jäsenlehteä, myönteisen ja iloisen toiminnan kannustamista, jäsenten voimavarojen huomioon ottamista jne. Yhdistys- temme ja jäsentemme digitaalisten toimintojen vahvistamista pitää jatkaa. Hyvin al- kanut Rohkeasti seniori -hanke jatkuu.

Kysymys 5:
Tapaat kadulla vanhan tuttavasi, joka on potentiaalinen senioriliiton uusi jäsen. Pidä hänelle ns. ”hissipuhe”, jonka pohjalta tuttavasi päättää liittyä senioriyhdistykseen. Toisin sanoen kirjoita ranskalaisin viivoina miksi kannattaa liittyä senioriyhdistyksen jäseneksi

  • yhdistys tarjoaa mielekästä tekemistä, hyviä harrastuksia, saat uuden yhteisön elämääsi
  • voit perustaa itsekin kerhon, jos sinulla on jokin idea, jota ei vielä ole meillä toteutettu
  • saat uusia ystäviä ja jos matkat kiinnostavat, on hyviä matkakohteita ja kivaa seuraa
  • pääset vaikuttamaan
  • voit hyödyntää halutessasi osaamistasi yhdistyksen tukena
  • saat ajankohtaista tietoa hyvästä jäsenlehdestämme Patinasta
  • meillä ei ole ikärajaa,
  • tule mukaan

 

ANNELI KRISTIINA TAINA

Syntymävuosi ja paikka: 1951 Imatra

Kotipaikka: Tampere Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri

Työura: sosiaalityöntekijä, kansanedustaja, ministeri, Kelan vakuu- tuspiirin johtaja, maaherra, puheenjohtajuuksia mm. Kelan hallitus ja Naisten Valmiusliitto

Harrastukset: yhteiskunnallinen toiminta, vesijumppa, mökkeily, lukeminen

Motto: Kyllä tästä selvitään.