Talous ja verotus

Talous ja verotus

Vinkkejä talousasioiden suunnitteluun ja erilaisiin verovähennyksiin. Takuusäätiö auttaa ja neuvoo talous- ja velkaongelmissa. Lue myös, mikä on sosiaalinen luotto.

Suunnittele ennalta talousasioitasihttps://www.finanssiala.fi/materiaalit/FA-2018-Varautuminen_vanhuuteen.pdf

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen voi saada harkinnanvaraisesti esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai elatusvelvollisuuden perusteella. Koko perheen tulot vaikuttavat vähennykseen.

Pelkkien suurten sairaskulujen perusteella vähennyksen voi saada, kun

 • verovelvollisen ja hänen perheensä yhteenlaskettujen sairauskustannusten määrä vuoden aikana on vähintään 700 euroa
 • 10 prosenttia puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä (= kaikki tulot, joista on vähennetty tulonhankkimiskustannukset).

Vähennys on harkinnanvarainen, vaikka nämä edellytykset täyttyisivätkin. Harkintaan vaikuttavat omat sekä puolison tulot ja varat. Vähennys ansiotuloista, joista on vähennetty tulonhankkimiskulut, on enintään 1 400 euroa.

Kuitit sairauskuluista tulee itse säilyttää.

Lähde: Sosiaaliturvaopas https://sosiaaliturvaopas.fi/verotus/#114

Lue lisää vero.fi -verkkosivulta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/veronmaksukyvyn-alentumisvahennys/

 

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys ➤ omavastuu 100 €, enimmäismäärä 2 250 €/hlö

 

Kodissa tai vapaa-ajan asunnossa teetettävän kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön, kunnossapito- ja perusparannustyön sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyön kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa. Vähennysoikeus koskee myös omien tai puolison vanhempien kodissa tai vapaa-ajan asunnossa teetettävää työtä. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.

Kotitalousvähennyksenä voidaan vähentää 20 prosenttia maksetusta palkasta sekä palkan sivukulut tai 40 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on verovelvollista kohti 2 250 euroa vuonna 2022 ja 2023. Vähennykseen liittyy 100 euron omavastuu. Vuonna 2022 ja 2023 kotitalousvähennyksen vähennysprosentti on 40 ja vähennettävä summa korkeimmillaan 2 250 euroa.

Öljylämmityksestä luopumiseen kotitalousvähennyksen maksimi on 3 500 euroa henkilöltä. Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöltä kuten aikaisemminkin. Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Vähennys on 60 % työn osuudesta, jos työn on ostanut yritykseltä. Jos palkkaa työntekijän, voi vähentää 30 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut. Muutos koskee vuosia 2022–2027. Muiden remonttitöiden osalta kotitalousvähennys pysyy ennallaan.

Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta kotitalousvähennyksen maksimi on 3 500 euroa henkilöltä. Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöltä kuten aikaisemminkin. Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Vähennys on 60 % työn osuudesta, jos työn on ostanut yritykseltä. Jos palkkaa työntekijän, voi vähentää 30 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut. Muutos koskee vuosia 2022–2023.

Vähennystä ei voi saada, mikäli vähennykseen oikeutettu henkilö on saanut samaa työsuoritusta varten esimerkiksi omaishoidon tukea, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, kunnan myöntämän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin tai jos asunnon korjaukseen on myönnetty valtion tai muun julkisyhteisön varoista korjausavustusta. Vähennykseen oikeuttavaa hoiva- ja hoitotyötä ei myöskään ole valvottu terveyden- ja sairaanhoitopalvelu kuten esimerkiksi lääkärin, hierojan, fysioterapeutin tai sairaanhoitajan tekemä työ.

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä

Alkuvuodelle 2023 voi myös hakea sähkölaskuihin perustuvaa kotitalousvähennystä. Vähennysoikeus koskee tammi-huhtikuuta 2023 ja on kotitalouskohtainen ja myönnetään vain vakituiseen asuntoon. Tukea myönnetään vain tammi-huhtikuun aikana kulutettuun sähköön, joten sitä ei saa esimerkiksi joulukuun laskuun, vaikka se erääntyisi tammikuussa. Tukea myönnetään myös vain arvonlisäverolliseen kulutettuun sähköön ja perusmaksuun, ei sähkön siirtomaksuun.

Vähennystä haetaan pääasiassa normaalin veroilmoituksen myötä, eli vuonna 2024. Saat vähennyksestä hyödyn jo vuoden 2023 aikana, kun ilmoitat vähennyksen verokortillesi. Silloin veroprosenttisi pienenee.

Lisätietoa sähkövähennyksestä

Lähde: Sosiaaliturvaopas https://sosiaaliturvaopas.fi/verotus/#114

Lue lisää Vero.fi -verkkosivulta näistä linkeistä: 

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/taulukko_kysytyimmista_kotitalousvahenn2/#kotitaloustyo

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47873/kotitalousv%C3%A4hennys-verotuksessa/

 

Verottomia sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja

Näitä ovat asumisen ja tukitoimien järjestäminen, kasvatus sekä muu huolenpito ja ylläpito. Verovapaus koskee sekä laitoshuollon että avohuollon muodossa luovutettavia palveluja ja tavaroita. Jos on oikeutettu sosiaalihuoltoon, verottomia ovat esimerkiksi ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut. 

Valtion, kuntien ja kuntayhtymien, eli julkisyhteisöjen, harjoittama sosiaalihuolto on arvonlisäverotonta. Julkisyhteisöjen asiakkailtaan perimät maksut sosiaalihuoltopalveluista ovat siten arvonlisäverottomia. Verottomuus koskee sekä julkisyhteisön että asiakkaan maksamaa osuutta palvelusta. 

Arvonlisäverottomia ovat myös ne palvelut, jotka julkisyhteisö ostaa yksityisten palvelujen antajien rekisteriin merkityiltä tai kunnalle ilmoituksen tehneiltä palvelujen tuottajilta, ja jotka julkisyhteisö maksaa kokonaan tai osittain.

Jos yksityinen asiakas ostaa määrällisesti enemmän tai muita hyödykkeitä kuin mitä julkisyhteisön maksusitoumus koskee, myydyt palvelut ovat arvonlisäverottomia, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Yksityiset sosiaalihuoltopalvelut ovat arvonlisäverottomia seuraavilla edellytyksillä:

 1. Palvelujen tuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.
  Kotipalvelujen tukipalvelujen tuottajia ja yksityisiä perhepäivähoitajia ei merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Heidän on tehtävä toiminnastaan ilmoitus niihin kuntiin, joiden alueella he palveluja tuottavat.
 2. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palvelujen tuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen.
 3. Palvelujen tuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma.
 4. Palvelujen tuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palvelujen tuottaja seuraa.

Lisäksi arvonlisäverottomia ovat sellaiset kuulo-, kuulonäkö- tai puhevamman tai vastaavan vamman johdosta suoritettavat tulkkauspalvelut, joita järjestetään lain nojalla tai avustetaan valtion varoin. Näiden palvelujen verottomuus ei edellytä edellä sosiaalihuoltopalveluille lueteltujen verottomuuden edellytysten täyttymistä.

Lähteenä Vero.fi -verkkosivut: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48131/sosiaalihuoltopalvelujen-arvonlis%C3%A4verotus/

 

Invalidivähennys

Invalidivähennys takautuvasti

Vuoden 2023 tuloista invalidivähennystä ei voi enää hakea, vaan vähennysmuoto on poistunut. Poistumisen taustalla on hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyvä lainsäädännön muutos. Ahvenanmaan kunnallisverotukseen vähennystä voi edelleen hakea.

Invalidivähennystä voi hakea vain takautuvasti kolmen edeltävän vuoden ajalta.

Invalidivähennykseen on oikeus henkilöllä, jolla on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta ja jonka haitta-aste on vähintään 30 prosenttia. Täyden vähennyksen saa henkilö, jonka haitta-aste on 100 prosenttia. Jos haitta-aste on pienempi, invalidivähennys on haitta-asteen mukainen prosenttimäärä täydestä vähennyksestä.

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön haitta-asteeksi katsotaan 100 prosenttia ja osaeläkettä saavan haitta-asteeksi 50 prosenttia ilman eri selvitystä. Henkilö säilyttää oikeutensa vähennykseen senkin jälkeen, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Valtionverotuksessa täyden vähennyksen määrä on 115 euroa. Vähennys tehdään valtion tuloverosta. Kunnallisverotuksessa täysi vähennys on 440 euroa. Vähennys tehdään muusta puhtaasta ansiotulosta kuin eläketulosta eli, jos saat pelkkää eläketuloa, et voi saada vähennystä lainkaan kunnallisverotuksessa.

Invalidivähennyksen saamiseksi on ensimmäisellä kerralla toimitettava verottajalle lääkärintodistus, josta pysyvä haitta-aste ja sen alkamisajankohta ilmenevät. Jatkossa verottaja tekee vähennyksen viran puolesta. Haitta-asteen muuttuessa on verottajalle toimitettava uusi lääkärintodistus. Invalidivähennystä voi hakea takautuvasti viiden vuoden ajalta.

Lisätietoa invalidivähennyksestä

Lähde: Sosiaaliturvaopas https://sosiaaliturvaopas.fi/verotus/#114

 


Autoilu

Ajoneuvoveroneuvonta ark. klo 8–18, 029 534 5125 / https://asiointi.traficom.fi

Asiointi: www.ajovarma.fi, klo 8–15.45, 075 323 9999, tiedustelut@ajovarma.fi

 • Vammaisen pysäköintilupa ➤ lääkärintodistus
 • Vapautus ajoneuvon perusverosta
 • Autoverotus ➤ Autoveroneuvonta ma–pe klo 9–16.15, puh. 029 497 150
 • Autoveronpalautus: Verohallinto / Autoverotus, PL 1000, 10901 Hanko
 • Autoveronhuojennus: Verohallinto / Autoverotus PL 40, 00052 Vero. Huom! Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan ja hänen perheensä taloudellisesta asemasta. Hakemuksessa on mainittava, että se perustuu autoverolain 50 pykälään.

Autoveronpalautusta ja -huojennusta haetaan verohallinnosta. Autoveron palautuksen voi saada Suomessa ensi kertaa rekisteröitävästä autosta silloin:

 • kun hakijan pysyvästä liikunta- tai näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja auto tulee hakijan henkilökohtaiseen käyttöön. Hakijan ei tarvitse itse toimia kuljettajana. Liikuntavammalla tarkoitetaan alaraajojen vammoja tai sairauksia.
 • kun hakijan pysyvästä invaliditeetista aiheutuva haitta on vähintään 60 prosenttia ja auton hankinta on olennaisen tarpeellista työn, toimen tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun vuoksi.
 • kun henkilön liikuntakyky on alaraajan tai -raajojen puuttumisen tai toiminnan vajavuuden vuoksi siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 prosenttia, ja ajoneuvon hankinta on hänelle olennaisen tarpeellinen hänen työnsä, toimensa tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelunsa vuoksi. Tällöin autoverosta palautetaan 60 prosenttia, kuitenkin enintään 2 460 euroa.

Palautettavan autoveron enimmäismäärä on 3 770 euroa. Automaattivaihteista autoa välttämättä tarvitsevalle (lääkärin kirjattava tarve lausuntoon) palautettava enimmäismäärä on 4 980 euroa.

Autoon asennetut lisävarusteet voivat korottaa autoveron palautuksen enimmäismäärää, mikäli asennetut varusteet ovat vaikuttaneet auton yleiseen vähimmäismyyntiarvoon perustuvaan autoveroon ja siitä kannettavaan arvonlisäveroon.

Autoveron palautusta haetaan kirjallisesti kuuden kuukauden kuluessa auton rekisteröintipäivästä tai jos auto on ostettu osamaksulla, siitä kun hakija on tullut auton yksinomistajaksi. 

Hakemukseen liitettävät asiakirjat:

 • lääkärinlausunto (esim. B), jossa on tarkkaan kuvattu invaliditeetin laatu/haitta-asteprosentti ja toiminnallinen haitta.
 • oikeaksi todistettu jäljennös hakijan ajokortista tai kuljettajana toimivan henkilön ajokortista
 • luotettava selvitys siitä, mihin tarkoitukseen ja kuinka usein autoa käytetään. 

Päätöstä autoveron palauttamisesta voi hakea myös ennakkoon eli ennen kuin auto on rekisteröity hakijan nimiin tai jo ennen auton hankkimista.

Jos vammainen tai pitkäaikaissairas ei ole oikeutettu autoveronpalautukseen, voi hänellä olla mahdollisuus saada autoveron veronhuojennus. Veronhuojennuksen perusteena voi olla

 • Vamman laatu, jonka on oltava liikkumista estävä
 • Auton tarpeellisuus
 • Perheen taloudellinen ja muu sosiaalinen tilanne.

Vero voidaan erityisen painavista syistä palauttaa joko kokonaan tai kohtuulliseksi katsottu osa siitä. Verohuojennuksena autoveroa on palautettu myös vanhemmille, joille auto on vaikeavammaisen lapsen kuljetuksen vuoksi tarpeellinen.

 

Vammaisen pysäköintilupa

Ajoneuvoveron perusverosta voi saada vapautuksen, jos henkilöllä on Traficomin tai Poliisin myöntämä vammaisen pysäköintilupa, oikeus autoveron palautukseen tai huojennukseen.

Vapautus myönnetään henkilölle, joka on ajoneuvosta verovelvollinen. Verovelvollinen on auton haltija. Vapautuksen voi saada vain perusverosta. Dieselkäyttöisestä ajoneuvosta on maksettava ajoneuvoveron käyttövoimaveroa.

Hakemuslomakkeita saa Traficomista poliisilta ja katsastuspaikoilta. Hakemuksen vireille tulosta huolimatta ajoneuvovero on maksettava eräpäivänä. Jos hakemus hyväksytään, vero palautetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Lähde: Sosiaaliturvaopas https://sosiaaliturvaopas.fi/verotus/#111

Lue lisää vammaisen pysäköintiluvasta liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivuilta: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/vammaisen-pysakointiluvan-ja-verovapautuksen-hakeminen

 

Voit lukea täältä lisää tietoa aiheesta:

Vero.fi, autoveronpalautus invalideille: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/autoverotus/autoveronpalautus_invalideill/

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom: https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/ajoneuvon-verotus

Autoverolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941482

 


Talous- ja velka-neuvonta

Oikeusaputoimistojen tarjoama maksuton talous- ja velkaneuvontapalvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille sekä pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaville ammatin- ja elinkeinonharjoittajille. 

Maksutonta talous- ja velkaneuvontaa 1.1.2019 alkaen oikeusaputoimistoista.

Lue lisää täältä: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/talous_ja_velkaneuvonta.html

https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/oikeusavustaja/valtionoikeusaputoimistot.html

 

Takuusäätiö

Talous- ja velkaongelmissa voit aina kääntyä ensin Takuusäätiön tai oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvojien puoleen.

Vieraile Takuusäätiön verkkosivuilla osoitteessahttps://www.takuusaatio.fi/hae-apua/talous-ja-velkaneuvontapalvelut/takuu-saation-neuvonta

Velkalinjan puhelinnumero: 0800 9 8009

Puhelinneuvonta on maksuton ma–pe klo 10–14.

https://www.takuusaatio.fi/palvelumme/velkalinja-ja-chat-neuvonta

 

Sosiaalinen luotto

Sosaalisen luoton voi myöntää kunta. Tarkista ensimmäiseksi oman asuinkuntasi sivuilta, onko kunnassasi sosiaalista luototusta. Voit myös soittaa kunnan puhelinvaihteeseen ja tiedustella asiaa sieltä. Huomaa, että sosiaalista luottoa myönnetään vain oman kunnan asukkaille eli et voi hakea sitä esimerkiksi naapurikunnasta.

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloiselle ja vähävaraiselle henkilölle, joilla ei ole eri syistä mahdollisuutta saada kohtuuhintaista lainaa pankista. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää kodin hankintoihin, pieniin asunnon muutostöihin, takuuvuokriin, työn edellyttämän auton tai työvälineiden ostoon, vuokra- ja osamaksurästeihin sekä muihin itsenäiseen selviytymiseen liittyviin menoihin.

Ennen luoton myöntämistä on selvitettävä hakijan mahdollisuus saada toimeentulotukea. Oikeutta toimeentulotuen saamiseen ei voida rajoittaa sillä perusteella, että asiakkaalla on mahdollisuus saada sosiaalinen luotto.

Mahdollisuutta sosiaaliseen luottoon voi tiedustella oman kunnan sosiaalitoimistosta.

Sosiaalisen luoton voi saada:

Välttämättömiin ja kohtuuhintaisiin hankintoihin tai menoihin, kuten

kodinhankintoihin,

lasten harrastusvälineisiin,

työllistymisen vuoksi tarvittaviin työvälineisiin tai ajoneuvoon,

silmälaseihin, hammashoitoon

ja muihin terveydenhoitomenoihin,

velkojen ja rästilaskujen poismaksuun

Lähteet:

Takuusäätiö https://www.takuusaatio.fi/hae-apua/talous-ja-velkaongelmat/sosiaalinen-luotto

Sosiaali- ja terveysministeriö: https://stm.fi/toimeentulo/sosiaalinen-luototus

Sosiaaliturvaopas: https://sosiaaliturvaopas.fi/toimeentulo/#643