Hyvä tietää sote-palveluista

Hyvä tietää sote-palveluista

Senioriliitto kokoaa verkkosivulleen ajankohtaista tietoa senioreiden sosiaali- ja terveyspalveluista.

Päivystysneuvonta ja -ohjaus

Kiireellisissä hätätilanteissa soitetaan aina 112.

Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoimintojen maksuton valtakunnallinen neuvonta- ja ohjauspalvelun puhelinnumero: päivystysapu 116 117.

Tähän numeroon voi soittaa päivystyksellisissä sosiaali- ja terveysongelmissa, kun kyse ei ole hätätilanteesta. Kiireettömissä asioissa ota yhteys omaan terveyskeskukseesi tai yksityiseen lääkäriasemaan.

 

Hoitotakuu

Kiireetöntä hoitoa tarjotaan hyvinvointialueen asukkaille terveyskeskuksissa. Hoitoon pääsylle on taattu tietyt määräajat. Jos hyvinvointialue ei voi tarjota hoitoa säädetyssä ajassa, niiden on hankittava se muualta.

Terveyskeskus

 • Kiireettömät tapaukset hoidetaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyskeskuksissa.
 • Arkisin terveyskeskukseen on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään aukioloaikana.

 • Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, aika on saatava kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

 • Hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella potilaan terveydentilan vaarantumatta.
 • Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Erikoissairaanhoito

 • Kiireettömässä hoidossa sairaalan tai terveyskeskuksen toteuttamaan erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lääkärin lähetettä.
 • Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta.
 • Arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta.
 • Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Hoito muualla

 • Jos oma terveyskeskus tai sairaala ei pysty hoitamaan potilasta määräajassa, sen on järjestettävä potilaalle mahdollisuus päästä hoitoon muualle, joko toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityissektorille.
 • Potilaalle ei aiheudu tästä ylimääräisiä kuluja.
 • Potilaalla on oikeus myös kieltäytyä hoidosta muussa yksikössä ja hän voi jädä odottamaan hoitoavalitsemaansa yksikköön.
 • Jos hyvinvointialue ei voi järjestää erikoissairaanhoitoa säädetyssä enimmäisajassa Suomessa, sen on annettava potilaan pyynnöstä ennakkolupa hakeutua sairaanhoitopiirin kustannuksella hoitoon EU- tai ETA-maahan taikka Sveitsiin.

Hoitotakuun valvominen

Hyvinvointialueen on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein verkkosivuilla tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista. Odotusaikoja koskevia tietoja saa terveyskeskuksista ja sairaaloista. Yleensä tiedot julkaistaan yksiköiden verkkosivuilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää terveydenhuollon kentältä tietoa hoitoon pääsystä.

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista.

Muutoksia hoitotakuun lainsäädäntöön

Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaikoja tiukennetaan portaittain. 1.9.2023 alkaen hoitotakuu on perusterveydenhuollossa 14 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa neljä kuukautta. 

1.11.2024 alkaen hoitotakuu perusterveydenhuollossa on 7 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa kolme kuukautta.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö https://stm.fi/hoitotakuu

Tutustu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Potilaan oppaaseen täällä: 

https://www.khshp.fi/wp-content/uploads/2017/06/potilaanopas.pdf

https://www.potilaanopas.fi/

Potilaan oikeudet on niitä koskevassa lainsäädännössä jaoteltu seitsemään kohtaan:

 • oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun
 • pääsy hoitoon
 • tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä kuntoutusta koskeva suunnitelma
 • potilaan tiedonsaantioikeus
 • potilaan itsemäärämisoikeus
 • alaikäisen potilaan asema
 • kiireellinen hoito.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785


EU-terveydenhoito.fi-verkkopalvelua ylläpitää Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste. Sieltä voit lukea esimerkiksi, miten toimit, jos sairastut matkallasi Euroopan unionin jäsenmaassa. 

Palvelu tarjoaa tietoa terveydenhuollon valinnanvapaudesta Suomessa ja terveyspalvelujen käytöstä ulkomailla.

Täältä löydät lisää tietoa: https://www.eu-terveydenhoito.fi/

 

Voit lukea vielä lisää täältä:

Terveydenhuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101326

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tilastojen-laatu-ja-periaatteet/laatuselosteet/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/hoitoonpaasy-erikoissairaanhoidossa