Senioreiden palveluiden valvonta

Senioreiden palveluiden valvonta

Senioreiden palveluiden laatua valvovat Valvira ja aluehallintovirastot. Jos on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, voi ottaa yhteyttä potilasasiamieheen tai sosiaaliasiamieheen.

Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. Virasto valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholielinkeinon sekä ympäristöterveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta. Valvira myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan lupia ja ohjaa aluehallintovirastoja tavoitteena yhdenmukaiset lupa-, ohjaus- ja valvontakäytännöt koko maassa.

Valvira: https://www.valvira.fi/julkaisut-ja-maaraykset/valvontaohjelmat/sosiaali-_ja_terveydenhuolto

 

Aluehallintovirasto eli avi valvoo kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja eräiden ympäristöterveydenhuollon toimialojen toimintaa ja palveluja. 

Yksityisen elinkeinotoiminnan osalta avi valvoo muun muassa yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujentuottajien toimintaa sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa. 

Palvelujen yhdenvertaisuuden edistäminen ja perusoikeuksien toteutumisen varmistaminen on lisännyt painetta julkisen vallan taholta tapahtuvan valvonnan tehostamiseen.

Valvovana viranomaisena avi käsittelee kuntien ja kuntayhtymien toimintaa ja palveluja koskevia kanteluja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon erityislakien perusteella avi käsittelee kantelukäsittelyä koskevassa menettelyssä myös sosiaali- ja terveydenhuollon yksityistä palvelutoimintaa ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa koskevia kanteluja. 

Lue lisää aluehallintoviraston verkkosivuilta: https://www.avi.fi/web/avi/sosiaalipalvelujen-ohjaus-ja-valvonta#.VL46gcm3RA4

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020–2023

Lue valvontaohjelma kokonaisuudessaan täältä: 

https://www.valvira.fi/documents/14444/1006217/Sosiaali_ja_terveydenhuollon_valtakunnallinen_valvontaohjelma_2020_2023.pdf/25bf2713-b705-e124-8ab6-411a92424d4b?t=1583908687387

Valvontakohteet ovat:

1) vanhuspalvelut, erityisesti lääkäri- ja muut terveydenhuoltopalvelut niissä sekä kotiin annettava palvelut

2) perusterveydenhuollon hoitoon pääsy

3) lastensuojelun sijaishuolto.

 

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen lakisääteiset tehtävät on neuvoa ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksiensa edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Jokaisella sekä julkisella että yksityisellä terveydenhuollon toimintayksiköllä on nimetty potilasasiamies. Jos on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilas voi ottaa yhteyttä terveydenhuollon toimintayksikön potilasasiamieheen.

Potilasasiamies auttaa tarvittaessa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. 

Lähde: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/potilasasiamies

 

Muistutuksen ja kantelun tekemisestä: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/tyytymattomyys_hoitoon

Potilasvakuutuskeskus: https://www.pvk.fi/fi/vahinkoa-epailevalle/

 

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävät perustuvat sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin (asiakaslaki). 

Asiakaslain mukaan sosiaaliasiamies:

  • neuvoo sosiaalihuollon asiakkaita heidän asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä asioissa,
  • avustaa asiakasta tarvittaessa tekemään muistutuksen kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle,
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista,
  • toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä
  • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.

Lähde: Valvira: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-asiakkaan-asema-ja-oikeudet/sosiaaliasiamies

 

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön asiakas voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti.

Sosiaalihuollon kantelun voi tehdä Valviralle sähköisessä asioinnissa. Palvelun käyttö edellyttää kirjautumista, johon voit käyttää verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai Katso-tunnistautumista. Täältä voit lukea lisää asiasta: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/muistutus_tai_kantelu

 

Valviran sähköinen asiointi: https://services.valvira.fi/landing.html

Tällä lomakkeella voit tehdä Valviralle sosiaalihuollon palveluun liittyvän kantelun: https://www.valvira.fi/documents/14444/3646731/Sosiaalihuollon_palveluun_liittyva_kantelu.pdf/ecb75f8c-7f64-c34f-4347-e46819537098

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812