Hoivakotien valvonta

Hoivakotien valvonta

Kuntien tehtävänä on valvoa, että ikääntyneiden hoivakodit noudattavat lakia. Aluehallintovirasto avi ohjaa ja valvoo kunnallisia ja yksityisiä sosiaalihuollon palveluja.

Ajankohtaisia uutisia Valvirasta

Koronavirus on levinnyt vanhusten hoivakoteihin. Tartunnat ja kuolemantapaukset eivät välttämättä johdu laiminlyönneistä hoivakotien toiminnassa. Aluehallintovirasto ja Valvira seuraavat tilannetta, ohjaavat paikallisia toimijoita ja valvovat omalta osaltaan hoivakotien toimintaa.

Lähteenä Valvira: https://www.valvira.fi/-/hoivakotien-omavalvonta-keskeista-myos-koronaepidemian-aikana-aluehallintovirastot-ja-valvira-selvittavat-mahdolliset-laiminlyonnit

 

Kuntien ja ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tuottavien toimintayksiköiden tiivis yhteistyö koronavirustilanteessa on välttämätöntä. Palveluntuottajan on yksikössään koronavirustartuntaa epäillessään oltava viipymättä yhteydessä kunnan tartuntataudeista vastuussa olevaan lääkäriin.

Jos palveluntuottajan toimintaedellytykset vaarantuvat siten, että asiakas- ja potilasturvallisuuteen kohdistuu vakavia uhkia, tulee asiasta viipymättä ilmoittaa sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Mikäli yksityinen tuottaja ei kykene jatkamaan toimintaa, tulee kunnalla olla valmius järjestää asiakkaiden hoito ja huolenpito asianmukaisella tavalla. 

Kunnan on heti ilmoitettava valvonnassa tietoonsa tulleista puutteellisuuksista tai epäkohdista asianomaiselle aluehallintovirastolle.

Kunnan tulee huolehtia ja valvoa, että ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä ollaan tietoisia annetuista ohjeista ja noudatetaan niitä. Asiakas- ja potilasturvallisuus on varmistettava kaikissa olosuhteissa.

Kuntien omavalvonta ja alueellaan toimivien palveluntuottajien valvonta on ensisijaisen tärkeää tässä poikkeustilanteessa. Kunnan tulee ohjata omia palveluitaan ja ostamiaan yksityisiä palveluita. Hoito ja huolenpito on turvattava myös koronavirustilanteessa. 

Lähteenä Valvira: https://www.valvira.fi/-/ymparivuorokautisten-sosiaalihuollon-toimintayksikoiden-ja-kuntien-valinen-yhteistyo-on-tarkeaa-koronavirustilanteessa


Omavalvonta, kunnan valvonta ja Valviran valvonta

Sosiaalihuoltojärjestelmän perusta on kunnallinen sosiaalihuolto. Kunnat vastaavat sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Ne voivat tuottaa sosiaalipalvelut yksin tai muodostaa keskenään kuntayhtymiä. Kunta voi ostaa sosiaalipalveluja muilta kunnilta, järjestöiltä, yksityisiltä palveluntuottajilta tai valtiolta.

Hoivakotien tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista hoitoa. Palveluasuminen on puolestaan kevyempää asumispalvelua.

Yksityisten hoivakotien valvonta muodostuu palvelun tuottajan omavalvonnasta, kunnan tekemästä valvonnasta sekä aluehallintoviraston ja Valviran tekemästä viranomaisvalvonnasta.

Palveluntuottajilla on vastuu huolehtia siitä, että hoivakodeissa toimitaan lainsäädännön mukaisesti ja noudatetaan viranomaisohjeita.

Kunnilla on ensisijainen valvonta- ja ohjausvastuu sekä omista hoivakodeistaan että alueensa yksityisten toimijoiden hoivakodeista.

Kunnan tehtävänä on valvoa, että yksityinen palveluntuottaja noudattaa lakia ja viranomaisten antamia ohjeita. Kunnan velvollisuus on varmistaa, että sen omissa hoivakodeissa ja sen alueella toimivissa yksityisissä hoivakodeissa on asianmukaiset ja riittävät suojavarusteet ja ohjeet tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi.

Lue täältä, miten aluehallintovirasto vastaa usein esitettyihin kysymyksiin: https://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#vahu1

Sosiaalihuoltolaki: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110922

 

Sosiaalihuollon valvonta

Sosiaalihuoltojärjestelmän perusta on kunnallinen sosiaalihuolto. Kunnat vastaavat sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Valvira valvoo sosiaalihuollon toimintaa valtakunnallisesti. Aluehallintovirastot valvovat toimintaa omilla toimialueillaan.

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus tai kannella saamastaan sosiaalihuollon palvelusta. 

Lue lisää Valvirasta: 

Sosiaalihuollon valvonta: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta

Muistutus tai kantelu: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/muistutus_tai_kantelu

 

Kunnallisten ja yksityisten hoivakotien epäkohdat ovat olleet esillä poikkeuksellisen paljon vuosina 2019 ja 2020. Tässä muutamia uutisia hoivakotien tilanteesta:

Yle: Katso täältä missä hoivakodissa on mitäkin ongelmia – Hoivakotien pitäisi itse valvoa toimintaansa, mutta valvontaa ei oteta tosissaan 

Iltalehti: Hoivakotikohu vaimeni, mutta vanhusten hätä jatkuu - karmeita tapauksia ympäri Suomen

Yle: Vakavat ongelmat jatkuvat hoivakodeissa vuosi kohun jälkeen – "Mitä hyötyä on valittaa, jos se ei johda mihinkään?" 

Yle: Palkittu lähihoitaja Tarja Parkatti paljasti kristiinankaupunkilaisen hoivakodin ongelmat ja käynnisti koko hoivakotikohun: “En osannut odottaa, että asia saisi näin isot mittasuhteet”