Palveluasuminen ja perhehoito

Palveluasuminen ja perhehoito

Sopisiko sinulle perhehoito, tuettu asuminen, palveluasuminen vai tehostettu palveluasuminen?

Hyvinvointialue järjestää palveluasumisen pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain perusteella ikääntyneille ja pitkäaikaissairaille henkilöille.

Hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden tarvitsevalla oltava mahdollisuus elää elämäänsä arvokkaasti, asua turvallisesti ja olla mielekkäässä yhteydessä toisten kanssa.

Asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulain mukaan, jolloin henkilön tulot vaikuttavat maksun suuruuteen.

Lisätietoja ja hakemukset: Hyvinvointialueiden sosiaalitoimet

Palveluasuminen

Hyvinvointialueen on järjestettävä palveluasuminen sellaiselle henkilölle, joka tarvitsee jatkuvasti tai erityisen runsaasti toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa. 

Palveluasumiseen kuuluu asunto, joka voi olla oma asunto, palvelutalon asunto tai ryhmä- tai hajautettu asumisen ratkaisu.

Palveluasumiseen sisältyvät myös asumiseen ja arjesta selviytymiseen liittyvät välttämättömät palvelut, joita ovat esimerkiksi liikkumisesta, pukeutumisesta, siivouksesta ja lääkityksestä huolehtiminen. Nämä palvelut voidaan järjestää esimerkiksi hyvinvointialueen kotipalveluna ja -sairaanhoitona.

Palveluasuminen voidaan järjestää myös esimerkiksi henkilökohtaisen avun turvin, omaishoidon tukena, asunnon muutostöinä ja turvapuhelinjärjestelyinä. Useimmiten palveluasuminen järjestetään palveluiden ja tukitoimien yhdistelminä. Palvelut perustuvat yksilölliseen palvelusuunnitelmaan ja ovat maksuttomia käyttäjälleen.

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla.

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa.

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Asumispalveluja toteutettaessa on huolehdittava siitä, että henkilön yksityisyyttä ja oikeutta osallistumiseen kunnioitetaan.

Lähteet:

Sosiaaliturvaopas https://sosiaaliturvaopas.fi/asuminen/

Sosiaalihuoltolaki https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301#L3P21

Lisätietoja ja hakemukset: Hyvinvointialueiden sosiaalitoimet

Ympärivuorokautinen laitoshoito

Hyvinvointialue voi järjestää hoitoa, huolenpitoa tai kuntoutusta tarvitsevan henkilön sosiaalipalvelut laitoshoitona, silloin kun henkilön palveluja ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodissaan. Laitoshoitoa järjestetään myös terveydenhuollon palveluna.

Ympärivuorokautista hoitoa on tarjolla kolmella portaalla: tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla (pitkäaikaishoito).

Nämä palvelutalot ja laitokset ovat asuin- ja hoitoympäristö reilulle 60 000 erilaiselle naiselle ja miehelle, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti. 

Ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien määrä lisääntyy riippuen siitä, missä määrin tavoitteet laitoshoidon vähentämisestä, kotiin annettavien palvelujen määrän lisäämisestä ja niiden sisällön uudistamisesta ja ennen kaikkea mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistämisestä toteutuvat.

Vaikka ihminen tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden, on hänellä oltava mahdollisuus elää elämäänsä arvokkaasti, asua turvallisesti ja olla mielekkäässä yhteydessä toisten kanssa. Laadultaan korkeatasoisen ympärivuorokautisen hoidon tavoitteena on ihmisen hyvä elämänlaatu ja arvokas kuolema. 

Lue lisää lähteistämme:

Sosiaali- ja terveysministeriö: https://stm.fi/laitoshoito

Duodecim, Käypä hoito: https://www.kaypahoito.fi/nix01676

Hoivakodit

Suomessa on palveluasuntoja ja hoivakoteja yksityisten hoivayhtiöiden, järjestöjen ja yhdistysten ylläpitäminä. Hyvinvointialueen voivat ostaa sosiaalipalveluja muilta hyvinvointialueilta, järjestöiltä, yksityisiltä palveluntuottajilta tai valtiolta.

Tässä linkkejä muutamien eri palveluntarjoajien verkkosivuille:

Mehiläisen ikäihmisten hoivakodit: https://www.hoivamehilainen.fi/yksikkolistaus

Attendon palvelut ikäihmisille: https://www.attendo.fi/palvelut-ikaihmisille/

Esperi Care Oy.n hoivakodit ikäihmisille: https://www.esperi.fi/hoivakodit-ikaihmisille

Saga Caren senioritalot, palvelutalot ja hoivakodit: https://www.sagacare.fi/mika-ero-senioritalolla-palvelutalolla-ja-hoivakodilla

Diakonissalaitoksen Hoiva: https://www.hoiva.fi/kunta-asiakkaille/ikaihmistenpalvelut/hoivakodit/

Viola-koti: https://www.viola-koti.fi/

Palvelutalo Pietarinpirtti: https://www.pietarinpirtti.fi/

Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevan henkilön hoitamista yksityisessä perheessä perheenjäsenenä tai perhekodissa.

Perhehoidosta tehdään toimeksiantosopimus silloin, kun perhehoitosopimus tehdään hyvinvointialueen ja perhehoitajan välillä. Jos hyvinvointialue hankkii perhehoidon palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta kuten ammatilliselta perhekodilta, tehdään sopimus perhehoidon järjestämisestä.

Asiakkaan sijoitus perhehoitoon voidaan tehdä esimerkiksi vammaispalvelulain, kehitysvammalain tai sosiaalihuoltolain perusteella. Perhehoitoon sijoitetulle asiakkaalle laaditaan asiakas- tai palvelusuunnitelma.

Lähde: Sosiaaliturvaopas https://sosiaaliturvaopas.fi/asuminen/#414

Lisätietoja:

Hyvinvointialueiden sosiaalitoimet 

Sosiaali- ja terveysministeriö: https://stm.fi/perhehoito

Perhehoitolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150263

Perhehoitopaikat

Suomessa on tällä hetkellä pulaa ikääntyneiden perhehoitopaikoista ja perhehoitajista. 

Perhehoitoliitto on koonnut alueittain ikäihmisten perhehoidon yhteystietoja tänne: https://www.perhehoitoliitto.fi/perhehoito/ikaihmiset/perhehoidon_alueyhteystietoja

Perhehoitoliitto ry on perhehoidon asiantuntijajärjestö: https://www.perhehoitoliitto.fi/