Lait ja suositukset

Lait ja suositukset

Vanhuspalvelulain lähtökohtana on kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuus. Lain mukaan iäkkään henkilön palvelujen on oltava laadukkaita.

Ajankohtaista

Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa: Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän raportti. Huhta, Jaana; Karppanen, Satu (19.5.2020)

Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmä on saanut raporttinsa valmiiksi. Raportti lähetetään lausuntokierrokselle toukokuun aikana.

Uudistustyön toisessa vaiheessa työryhmä keskittyi monimuotoisen asumisen ja palvelujen kehittämiseen, kotiin annettavien palvelujen riittävyyden ja laadun parantamiseen sekä palvelujen seurannan tehostamiseen. 

Työryhmä pitää tärkeänä edistää iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta elää ja asua turvallisesti heille soveliaissa monimuotoisissa asumisympäristöissä. Iäkkäiden henkilöiden on myös saatava yksilöllisiä tarpeitaan vastaavia palveluja. Erityisesti kotiin annettavien palvelujen laatua ja saatavuutta on parannettava.

Työryhmän ehdotukset antavat pohjan hallitusohjelman mukaiselle iäkkäiden palvelujen kokonaisuuden uudistamisen jatkamiselle.

Iäkkäiden palvelujen uudistamistyöryhmä valmisteli työnsä ensimmäisessä vaiheessa säädösmuutosehdotukset ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta ja ns. RAI-arviointijärjestelmän käyttöönotosta (toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointijärjestelmä, Resident Assessment Instrument). 

Lisäksi työryhmä valmisteli uudistetun iäkkäiden palvelujen laatusuosituksen sekä teki ehdotuksen poikkihallinnollisen ikäohjelman jatkovalmistelusta.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/iakkaiden-henkiloiden-palvelun-kokonaisuuden-uudistaminen-etenee

Lue raportti kokonaisuudessaan täältä Valtioneuvoston julkaisuista.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa eläkelainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta.

Täältä sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta löydät lisää eläketurvasta: https://stm.fi/elaketurva

 

Iäkkäiden henkilöiden palveluissa keskeisen lainsäädännön muodostavat:

sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja terveydenhuoltolaki (1326/2010),

laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992).

Näitä täydentää laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012, jäljempänä vanhuspalvelulaki), joka tuli voimaan 1.7.2013.

Parhaillaan uudistettavana oleva laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) määrittelee myös iäkkäiden henkilöiden palvelujen maksut sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon osalta.

Sosiaalihuoltolaki: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301

Terveydenhuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Kansanterveyslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1972/19720066

 

Vanhuspalvelulaki

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli niin sanottu vanhuspalvelulaki ei velvoita kuntia järjestämään uusia palveluja vanhusten sosiaalihuoltoon. Laki täydentää muuta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä. Lain tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät ihmiset saavat yksilöllistä tarpeiden mukaista hoitoa ja huolenpitoa.

Lain lähtökohtana on kotiin annettavien palvelujen ensisijaisuus. Pitkäaikaishoito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain silloin, kun siihen on lääketieteelliset perusteet tai se on iäkkään henkilön edun mukaista. Pitkäaikaishoidossa puolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä.

Iäkkäiden henkilöiden palvelujen tarve on arvioitava viivytyksettä ja laadittava palvelusuunnitelma. Vaihtoehdoista on neuvoteltava iäkkään henkilön kanssa ja hänen näkemyksensä on kirjattava palvelusuunnitelmaan. Sosiaalipalvelut on järjestettävä viimeistään kolmessa kuukaudessa päätöksenteosta ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä.

Lain mukaan iäkkään henkilön palvelujen on oltava laadukkaita. Laadukkaiden palvelujen yksi edellytys on henkilöstön riittävä määrä.

Lähde: https://sosiaaliturvaopas.fi/asuminen/#4141

Laki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Eduskunta käsittelee lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_4+2020.aspx

 

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuosina 2001, 2008 ja 2013. Vuonna 2017 laatusuositus uudistui. Suosituksen tarkoituksena on tukea vanhuspalvelulain toimeenpanoa.

Laatusuosituksen tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville. Laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat:

1. Turvataan yhdessä mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä

2. Asiakas- ja palveluohjaus keskiöön

3. Laadulla on tekijänsä

4. Ikäystävällinen palvelujen rakenne

5. Teknologiasta kaikki irti. 

Täältä löydät suosituksen: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80132

 

Lisää vanhuspalveluiden suosituksista kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos verkkosivuillaan:

https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/muuttuvat-vanhuspalvelut/vanhuspalvelujen-lait-ja-suositukset