Matala kynnys – mitä sillä tarkoitetaan?

Matala kynnys – mitä sillä tarkoitetaan?

Matalasta kynnyksestä puhutaan paljon, mutta sille on yllättävän vaikea löytää vakiintunutta selitystä.

Teksti: Jenna Hirvonen
Kuva: Timo Vuori
Artikkeli on julkaistu Patina-lehden numerossa 2/2020

Yksi Rohkeasti seniori -hankkeen toimintamuodoista ovat matalan kynnyksen tapahtumat, joissa pyritään tavoittamaan hankkeen kohderyhmään kuuluvia ihmisiä ja innostamaan heitä mukaan hankkeen toimintaan.

Matalan kynnyksen määritelmä

Keskeinen tavoite on tehdä hanke tunnetuksi kohderyhmälle eli eläkkeelle siirtymässä oleville tai jo jonkin aikaa eläkkeellä olleille henkilöille. Senioriliiton piirit ja paikallisyhdistykset ympäri Suomen ovat innostuneet osallistumaan erilaisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi messuille, joissa he ovat kertoneet hankkeesta kiinnostuneille.

Mutta mitä matalalla kynnyksellä oikeastaan tarkoitetaan? Kirjoitin toissa vuonna pro gradu -tutkielmaani matalan kynnyksen ryhmätoiminnasta ja huomasin, että käsitteelle oli yllättävän vaikea löytää vakiintunutta selitystä. Kävi ilmi, että matalasta kynnyksestä puhutaan paljon esimerkiksi juuri iäkkäille suunnatusta toiminnasta kertovissa lehtijutuissa, mutta että tutkimuksessa käsitettä ei ollut käytetty kovin paljon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Sosiaalisen osallisuuden edistämishankkeessa (Sokra) julkaistiin vuonna 2015 tietopaketti matalan kynnyksen palveluista. Matalan kynnyksen palvelut määritellään palveluiksi, ”joilla on normaaleihin palveluihin verrattuna matalampi kynnys”, ja joissa palveluun hakeutumiseen vaadittavia edellytyksiä on madallettu. Sosiaalipalveluissa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi spontaaniutta (ei ajanvarausta), maksuttomuutta, mahdollisuutta asioida anonyymisti ja että palvelu on sijainniltaan helposti saavutettavissa.

Millaisia ovat matalan kynnyksen tapahtumat?

Edellä mainitun THL:n määritelmän perusteella voisi päätellä, että matalan kynnyksen tapahtumaan on tervetullut kuka tahansa, siihen ei ole pakko ilmoittautua eikä se maksa mitään (tai on kohtuuhintainen) ja tapahtumaan on helppo tulla. Lyhyesti sanottuna kyseessä on tapahtuma, johon osallistumiseen joko ei ole kynnystä, tai se on hyvin matala. Tapahtuman sisältö ja muut yksityiskohdat ovat sen järjestäjien itse päätettävissä.

Matalan kynnyksen palvelussa olennaista on myös kokemus sosiaalisesta osallisuudesta, joka on THL:n julkaisussa määritelty tunteeksi ”yhteiskuntaan kiinnittymisestä tai johonkin yhteisöön kuulumisesta, jota syntyy osallistumisen kautta”. Tätä myös matalan kynnyksen tapahtumat voivat parhaimmillaan tarjota: mahdollisuutta osallistua ja päästä mukaan sosiaalisiin verkostoihin.

Matalan kynnyksen tapahtumaan osallistuminen voi lisätä sosiaalista osallisuutta myös siten, että osallistuja päätyy ilmoittautumaan Rohkeasti seniori -hankkeen kursseille tai vaikkapa liittymään omaan paikallisyhdistykseensä. Matalan kynnyksen tapahtumista on siis kaikille iloa!

 

THL:n tietopaketti matalan kynnyksen palveluista (2015)