Mitä Rohkeasti seniori -hanke on onnistunut tuomaan kurssilaistensa eläkeaikaan?

Mitä Rohkeasti seniori -hanke on onnistunut tuomaan kurssilaistensa eläkeaikaan?

 

Teksti ja kuvat: Henri Kontkin ja Aku Lehtonen

 

Rohkeasti seniori -hanke halusi keväällä kartoittaa, kuinka vastikään eläkkeelle siirtyneet haluaisivat eläkepäiviänsä viettää. Hankkeen pitkäaikaisempia vaikutuksia samalla kartoittanut kysely lähetettiin kaikille syksystä 2019 lähtien hankkeen kursseille osallistuneille henkilöille, joista tutkimukseen vastasi yli viidennes.

Kyselyn avulla kartoitettu tieto auttaa hankkeen toiminnan kehittämisessä, sillä varsinkin koronapandemian aikana koetut yhteiskunnalliset ja sosiaaliset muutokset ovat vaikuttaneet osaltaan myös hankkeen omaan toimintaan – unohtamatta tietenkään kurssilaistemme elämäntilanteita.

Monet kurssilaistamme ovat siirtyneet eläkkeelle keskellä poikkeusoloja – ja toisaalta saattaneet tehdä vieläkin pitempään etätöitä ennen eläkepäivien koittamista.

 

Rohkeasti eläkkeelle – ja senioriksi -kursseista kiitosta osallistujilta

Jopa 43 prosenttia kyselyymme vastanneista kertoi saaneensa erittäin tai melko paljon tukea tai neuvoja eläkkeelle jäämiseensä ja eläkeajalleen kursseiltamme. Tulos on merkittävä senkin takia, että olemme onnistuneet tekemään vaikutuksen osallistujiin vain 1–2 päivän kurssin avulla.

Tulosten valossa ensimmäinen kurssimuotomme, Rohkeasti eläkkeelle -kurssi, on tuonut osanottajille monipuolisesti neuvoja sopeutumiseen ja eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaan muutokseen. Elämänmuutoksen kohtaamiseen tukea kurssiltamme sai 46 prosenttia vastaajista, ja ajankäyttöön eläkepäivillä miltei kolmannes.

Myös muut vaihtoehdot, kuten tuki aktiiviseen yhteisössä toimimiseen, elämänlaadun paranemiseen ja merkityksellisyyden löytymiseen, saivat merkittävästi vastauksia.

Jatkokurssimme, Rohkeasti senioriksi -kurssit, toivat osallistujille eniten tukea vapaaehtoistoiminnan eri tehtäviin ja järjestötoiminnan erilaisiin mahdollisuuksiin. Kolmanneksi merkittäväksi teemaksi, mitä kurssilaiset kokivat kurssilta saaneensa, nousi yli kolmanneksen kannatuksella varautuminen elämän eri tilanteisiin senioriaikana.

Eäkeajan polun rakentaminen on henkilökohtainen/yksilöllinen prosessi, jota hankkeen kursseilla on onnistuttu tukemaan.

 

Muutoksen kohtaamisesta, sopeutumisesta sekä omanlaisensa eläkeajan polun rakentamisesta on siis laajan kyselyn mukaan onnistuttu kursseillamme käymään hedelmällistä keskustelua yhdessä kurssilaisten ja heitä johdattavien asiantuntijapuhujien kanssa.

 

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaisi, mutta korona rajoittanut mahdollisuuksia

Laajaan kyselyyn vastanneista 24 % ilmoitti Rohkeasti seniori -hankkeen kursseille osallistuttuaan lähteneensä mukaan johonkin vapaaehtois- ja järjestötoimintaan. Kolmasosa vastaajista puolestaan ilmoitti, että ei ollut vielä lähtenyt mukaan.

Vaikka mukaan jo lähteneitä tai sitä suunnittelevia oli yli puolet vastaajista, yli 40 prosenttia vastaavasti antoi ymmärtää, ettei ole lähtenyt mihinkään toimintaan eikä vihjaa harkitsevansakaan sitä.

He, jotka eivät vastauksensa mukaan vielä olleet lähteneet mukaan, saattavat silti olla lähitulevaisuudessa aktivoituvia ja uutta sisältöä eläkepäivilleen etsiviä seniorikansalaisia.

Vastauksissa ylivoimaisesti suurimmaksi esteen syyksi nousivat nimittäin koronapandemian aiheuttamat rajoitukset. Koronan kerrottiin estäneen osallistumasta toimintaan, johon liittyi myös pelko omasta terveydestä.

Moni vapaaehtois- ja järjestötoimija ei myöskään koronan takia ole pystynyt järjestämään minkäänlaista toimintaa jäsenilleen ja tapaamiset ovat olleet epävarmoja riippuen alueellisesta epidemiatilanteesta.

Vastauksissa toistuu siis haaste, johon senioriliiton toimijat ja aktiivit ovat onnistuneesti vastanneet kehittämällä etätoimintaa ja virtuaalisesti järjestettyjä tilaisuuksia seniorijäsenilleen.

 

Hankkeelta toivotaan jatkossakin tietoa ja asiantuntijapuheenvuoroja

Eniten mielenkiintoa hankkeen tulevaa toimintaa kartoittaneessa kysymyksessä herättivät ajankohtaiset asiantuntijaluennot (64 % valitsi tämän vaihtoehdon).

Rohkeasti seniori -hankkeen kursseille on ollut ominaista eri alojen ja teemojen asiantuntijoiden kiinnittäminen kurssipuhujiksi. Näin ollen tämä tarve on otettu kursseilla hyvin huomioon ja hanke tuleekin jatkamaan samaa käytäntöä.

Yhdessäolon mahdollisuudet nousivat myös vastauksissa kärkisijoille, mikä omalta osaltaan viittaa ihmisten haluun palata kasvokkain tapahtuviin tilaisuuksiin. Vuorovaikutus etäyhteyksien avulla edellyttää hieman erilaista lähestymistapaa ja kanssakäymiseen saattaa usein vaikuttaa monet tekniset asiat, kuten esimerkiksi internetyhteyksien ja laitteiden toimivuus.

Vaikka etäyhteyksien käyttö onkin ollut opettavaista monelle eläkeikäiselle, on perinteinen, kasvokkain tapahtuva yhdessäolo silti totutuin kanssakäymisen muoto.

 

 

Valtaosa laajaan kyselyyn vastanneista kurssilaisista oli osallistunut kurssille pian eläköitymisensä jälkeen tai oli vasta suunnittelemassa sitä. Osuus on samansuuruinen kuin kursseillemme ilmoittautuneista yleensäkin.