Rohkeasti seniori ja Elämäni eläkevuodet: Kahden hankkeen yhteinen tavoite – eläkkeelle siirtymistä tukemassa

Rohkeasti seniori ja Elämäni eläkevuodet: Kahden hankkeen yhteinen tavoite – eläkkeelle siirtymistä tukemassa

 

Kun on aika siirtyä työelämästä eläkkeelle ja jättää taakseen työarki, ihminen kokee elämässään merkittävän muutoksen. Muutos ja sen vaikutukset ovat henkilökohtaisia, sillä eläkkeelle siirrytään erilaisista lähtökohdista. Siirtymään vaikuttavat esimerkiksi työtehtävät, joista eläkkeelle lähdetään, taloudellinen tilanne, harrastukset, sosiaaliset suhteet ja tukiverkot sekä terveys.

Muutokseen on tarjolla vaihtelevasti tukea. Rohkeasti senioriksi – ja Elämäni eläkevuodet -hankkeet ovat olleet Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn tukemia hankkeita, jotka ovat omista näkökulmistaan tarjonneet tälle kohderyhmälle tukea elämän tärkeään nivelvaiheeseen.

 

Rohkeasti senioriksi ja aktiiviseksi seniorikansalaiseksi 

Kansallisen senioriliiton Rohkeasti seniori -hankkeen (2019–2021) keskeistä kohderyhmää ovat olleet johto- ja asiantuntijatehtävissä työskennelleet, joista monelle työ on ollut keskeinen osa identiteettiä. Hanke on kannustanut eläkkeelle siirtyviä aktiiviseen kansalaisuuteen ja vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen. Näin on ollut mahdollista löytää itselleen muun muassa uusi yhteisö työyhteisön tilalle.

Toimintaan on osallistunut useita senioriliiton vapaaehtoisia. Jokaiseen liiton piiriin ja useaan yhdistykseen on nimetty oma Rohkeasti seniori -yhteyshenkilö. Yhdistykset ovat toteuttaneet kohderyhmälle avoimia matalan kynnyksen tapahtumia, joissa on tavoitettu kolmen vuoden aikana yhteensä yli 55 000 ihmistä. Hanke on myös kouluttanut monipuolisesti vapaaehtoisiaan muun muassa etsivään ja osallistavaan matalan kynnyksen työhön.

Hanke on toteuttanut kahdenlaisia kursseja, jotka on suunniteltu tukemaan eläköitymistä. Rohkeasti eläkkeelle -kursseilla aiheena ovat olleet muutoksen kohtaaminen ja siihen sopeutuminen sekä vapaaehtoistyö. Rohkeasti senioriksi -jatkokursseilla puolestaan on syvennytty esimerkiksi järjestötyön mahdollisuuksiin, seniorikansalaisen talouteen ja varautumiseen eri tilanteisiin.

 

Tukea eläkeajan polun rakentamiseen

Kolmen vuoden aikana kursseille on osallistunut yli 1 400 kurssilaista. Palaute on ollut hyvää. Kursseja suosittelisi tuttavilleen ja läheisilleen yli 85 % (kurssien loppukyselyt 2021). Noin joka toinen kurssilainen on vuodesta toiseen kertonut lyhyen, vain 1–2 päivän mittaisen, kurssin vaikuttaneen omiin eläkepäiviensä viettämisen valmiuksiin erittäin tai melko paljon.

Kurssilaiset ovat kokeneet saaneensa eniten tukea juuri elämänmuutoksen kohtaamiseen sekä vapaaehtoistoiminnan eri rooleihin ja tehtäviin. Lisäksi tukea on saatu muun muassa ajankäyttöön eläkepäivillä sekä aktiiviseen yhteisössä toimimiseen.

 

Osaamistaan voi hyödyntää myös eläkkeellä

Oma eläkeaika pohdituttaa monin eri tavoin, ja asiantuntijatiedon tarjoaminen on tärkeä osa eläkkeelle siirtyneiden tukemista. Rohkeasti seniori on tuottanut ja tilannut useita asiantuntija-artikkeleita toimintavuosiensa varrella, joita on julkaistu niin hankkeen verkkosivuilla, Facebookissa sekä senioriliiton Patina-lehdessä.

Kurssien, matalan kynnyksen toiminnan sekä monikanavaisen viestinnän kautta Rohkeasti seniori on tavoittanut kohderyhmäänsä ja pyrkinyt tukemaan eläkkeelle siirtyviä rakentamaan itselleen uutta identiteettiä työuran jälkeen.

Omaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan voikin hyödyntää monin eri tavoin eläkepäivien aikana, esimerkiksi vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoistyön lisäksi harrastukset ovat mahdollisuuksia saada eläkeaikaan merkityksellistä ja mielekästä sisältöä sekä uusia yhteisöjä. Tällöin eläkkeelle jääminen muuttuukin elämän suureksi mahdollisuudeksi, josta voi nauttia kaikin tavoin.

Rohkeasti seniori -toimintaa jatketaan senioriliitossa eri muodoissa. Tutustu toimintaan verkkosivuillamme! www.rohkeastiseniori.fi

 

Vertaistukea ja kipinää hyvinvoinnin vahvistamiseen

Ikäinstituutin Elämäni eläkevuodet -hankkeen (2019–2021) tavoitteena on ollut eläkeiän taitekohdassa olevien hyvinvoinnin vahvistaminen Elämäni eläkevuodet -valmennuksen avulla. Hankkeen aikana kansanterveys- ja eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksiin on koulutettu vapaaehtoisia, jotka ovat ohjanneet Elämäni eläkevuodet -valmennusryhmiä. Ryhmät ovat tarjonneet uusille eläkeläisille vertaistukea, uusia ystäviä sekä keinoja liikkumisen ilon löytämiseen ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Valmennusryhmien maksuttomuus on taannut sen, että myös pienituloiset ovat voineet osallistua ryhmiin. Valmennus on siten lisännyt eläkeiän taitekohdassa olevien tasa-arvoisia mahdollisuuksia vahvistaa hyvinvointiaan tuloista riippumatta.

Hankkeen aikana valmennusta on kehitetty kansanterveys- ja eläkeläisjärjestöjen käyttöön yhteistyössä Eläkeläiset ry:n, Eläkkeensaajien Keskusliiton, Sydänliiton ja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen kanssa. Elämäni eläkevuodet -valmennusryhmiä on toteutettu lukuisissa paikallisyhdistyksissä eri puolilla Suomea. Vertaisvalmentajakoulutuksiin on osallistunut 120 vapaaehtoista 57 yhdistyksestä. Valmennuksen tärkeys on puhututtanut koulutukseen osallistuneita:

                      ”Kunpa tällaista valmennusta olisi ollut tarjolla silloinkin, kun jäin itse eläkkeelle.”

 

Vapaaehtoisten motiivit

Kaksipäiväisessä koulutuksessa osallistujat ovat tutustuneet Elämäni eläkevuodet -valmennuksen sisältöön ja toteutustapaan. Päivien aikana on keskusteltu osallistujien motiiveista toimia vapaaehtoisena vertaisvalmentajana. Motiiveiksi on mainittu mielekäs toiminnan sisältö, ihmissuhteet, uuden oppiminen, halu auttaa muita sekä vertaistuen tarjoaminen nuoremmille eläkeläisille. Myös yhdistysnäkökulma on tullut esille. Uudenlaista toimintaa on haluttu käynnistää, koska on koettu, että yhdistys on tarvinnut ”nuorennusleikkausta” ja uusia eläkeläisiä innostavaa toimintaa.

Koulutuksen käyneillä vertaisvalmentajilla on ollut käytössä valmennusmateriaalit ja kouluttajien tuki ryhmän käynnistämiseksi. Moni ryhmä jäi hyvistä aikeista huolimatta toteutumatta. Syitä ovat olleet koronan aiheuttamat kokoontumisrajoitukset, ohjaajaparin puute, haasteet osallistujien tavoittamisessa sekä muutokset vapaaehtoisten jaksamisessa.

 

Merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa

Suurelle osalle vapaaehtoistoiminta Elämäni eläkevuodet -valmennuksen parissa on tarjonnut hauskaa yhdessäoloa, uusia ystäviä, vastuuta, iloa sekä hyvän mielen. Vapaaehtoisena toimiminen on koettu merkitykselliseksi. Se on tuonut oivalluksia myös vapaaehtoisen omaan arkeen. Lisäksi moni on kokenut, että on voinut olla toisille avuksi.

                      ”Vertaisvalmentajana toimiminen on antanut haastetta itselle, tuonut säännöllisyyttä ja sisältöä elämään.”             

Uusi elämänvaihe on mahdollisuuksien ajanjakso, jonka voi ja joka kannattaa käyttää oman hyvinvoinnin vahvistamiseen. Vaikka hankkeemme ei saanut jatkorahoitusta, toiminta jatkuu edelleen vapaaehtoisten ja ammattilaisten ohjaamissa valmennusryhmissä eri puolilla Suomea. Tervetuloa mukaan toimintaan! www.ikainstituutti.fi/elakevalmennus

 

Sydämellinen kiitos kaikille hankkeissamme mukana olleille vapaaehtoisille ja yhteistyökumppaneille.

 

 

Artikkelin kirjoittajat

 

Timo Vuori, Rohkeasti seniori -hankkeen koordinaattori

Henri Kontkin, Rohkeasti seniori -hankkeen suunnittelija

Taru Tanskanen, Elämäni eläkevuodet -hankkeen suunnittelija